OŠETŘOVNÉ – PODATELNA ŠKOLY

INFORMACE (AKTUALIZACE 01.04.2020)

Informace o způsobu komunikace při podání žádosti ošetřovného po dobu koronavirových opatření.


Dle pokynů OSSZ Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let a od 25.03.2020 po celou dobu uzavření škol i pro děti do 13 let. 

Dotyčný platný formulář  pro ošetřovné dětí do 13 let je od 01.04.2020 k dispozici, kancelář školy toto potvrzení oficiálně vydává.

Žadatelé/rodiče si mohou žádat i o elektronické zaslání na email: zszubri@ro.inext.cz anebo datovou schránkou: u3u3eic

Z důvodu uzavření školy bude škola vystavovat rodičům tento formulář na sekretariátě školy v budově II. stupně, Hlavní 70, 756 54 Zubří, paní Smolíková.

VSTUP POVOLEN POUZE S ROUŠKOU!!! RESPEKTUJTE PŘI POBYTU VE ŠKOLE HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY!!

Úřední hodiny od od 23.03.2020: denně od 8:00 – 12:00 hodin kromě pátku. V případě nejasností volejte na tel. 571 658 920.

 

INFORMACE ZE DNE 11-03-2020

Na základě opatření vlády je možná péče rodičů/zákonných zástupců po dobu platnosti opatření takto:

 • Pečuje a nárokuje péči vždy jen jeden z rodičů pro dítě navštěvující ZŠ Zubří do 10 let.
 • Celková doba péče typu „ošetřovné“ je 9 dní, výjimky jsou upřesněny
  v příloze Karantena_a_osetrovne.
 • Nárokování probíhá formou žádosti formulářem soc. zabezpečení.
  Dle pokynů OSSZ Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy bude škola vystavovat rodičům tento formulář na sekretariátě školy v budově II. stupně, Hlavní 70, 756 54 Zubří, paní Smolíková od středy 11.03.2019 do pátku 13.03.2020 vždy v době od 8:00 – 12:00 hodin.
  Podpůrčí doba pro všechny žadatele začíná dnešním dnem tzn. 11.03.2020, více viz informace přílohy.

  Pro další dny bude harmonogram stanoven později, sledujte, prosím, informační zdroje.

 • Vzhledem k specifické podobě formuláře bude vyplnění probíhat na místě, z tohoto důvodu nevyplňujte/nestahujte formulář předem, škola má závazné oficiální instrukce OSSZ a bude se jimi řídit.
 • Po uplynutí 9 dnů ošetřovného je forma proplácení náhrady mzdy na straně zaměstnance a zaměstnavatele, škola již za toto neodpovídá, školy plní jen povinnost potvrzení a ověření zahájení ošetřovného.
 • Více informací poskytuje OSSZ a odkaz přílohy je zde: Karantena_a_osetrovne a případně i zde.
VZDÁLENÁ VÝUKA

Výuka na 2. stupni od 8. června 2020

 • Vzhledem k personálním a omezeným prostorovým podmínkám (výuka 1. st.) budou probíhat vzdělávací aktivity na 2. stupni ve stávajícím režimu formou vzdálené výuky.
 • Případné individuální konzultace žáků budou možné po vzájemné domluvě s vyučujícími při dodržení všech platných hygienických a bezpečnostních norem.
 • Vzdálená výuka bude ukončena v pátek 19. června.
 • Školní rok bude ukončen 26. června 2020 (viz organizace závěru školního roku) – informace zde.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKYNĚ/ŽÁKY OHLEDNĚ IMPLEMENTACE JEDNOTNÉHO VÝUKOVÉHO PROSTŘEDÍ


Konkrétní informace pro danou třídu naleznete:

Vedení školy reaguje na podněty a připomínky ohledně vzdálené výuky a dalšího průběhu školního roku takto:

 • Škola opakovaně informuje o faktu, že současná výuka si klade za cíl vytvořit jednotný školní systém pro základní výměnu informací mezi pedagogy a žáky a jejich rodiči a má formu spíše řízené oboustranné spolupráce namísto klasické výuky.
 • Všechny aktivity vzdálené výuky (výuky vedené elektronickou formou) jsou doporučeny.
 • Aktivity vzdálené výuky jsou pedagogickými pracovníky hodnoceny u spolupracujících žáků a žákyň různými formami zpětné vazby od vyučujícího daného předmětu, která má charakter především motivační. Hodnocení nemá v těchto případech váhu klasifikace dle školního řádu.
 • Pravidla celkového hodnocení za 2. pololetí  (známky z jednotlivých předmětů na vysvědčení) škola upřesní až po vydání metodického pokynu MŠMT (předpokládá se vydání do Velikonoc). 

Vzhledem k očekávané nízké právní váze takovéto normy – doporučení MŠMT – má již nyní škola obecnou vizi hodnocení:

  • Celkově bude známka (v důsledku mimořádných okolností) vycházet ze známky za 1. pololetí s přihlédnutím k již získaným známkám v měsíci únoru a březnu, k aktivitě při vzdálené výuce a v individuálních případech i s ohledem na množství času další květnové či červnové výuky také k hodnocení v této době.
  • Po ukončení období omezení výuky provede škola normalizaci výuky, nebude přistupováno k plošnému zkoušení z organizačních, časových a pedagogicko-psychologických důvodů, klasifikace bude vycházet z již zmiňovaných pravidel, bude se spíše blížit slovnímu hodnocení převedenému na známku. Hlavním cílem bude řádné ukončení tohoto podivného pololetí a vytvoření plánu pro nový školní rok (možnost opakování, přenesení částí učiva do dalšího ročníku apod.).

VÝZVA PRO RODIČE – ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vážení rodiče!

Z důvodu zjišťování zapojení našich žáků do vzdálené výuky s cílem intenzivněji pomoci doposud neaktivním dětem (rodinám) Vás žádáme
o spolupráci. V těchto dnech Vám posíláme SMS výzvu o potvrzení dostupnosti vzdálené výuky ZŠ Zubří. V zájmu Vašeho dítěte, prosím, zašlete odpověď podle instrukcí v SMS zprávě.

Děkujeme Vám za Vaše eventuální připomínky a podněty, které by tuto spolupráci mohly dále rozvíjet. Zašlete je, prosím, na email školy: zszubri@ro.inext.cz


Vzhledem k dalším krizovým opatřením vlády České republiky sdělujeme, že i nadále budou na stránkách školy průběžně zveřejňovány úkoly pro žáky v sekci Vzdálená výuka (zejména 2.stupeň) – dále výběr tříd, případně způsobem domluveným s daným vyučujícím (1. stupeň). Dále upozorňujeme na vzdělávací pořady pro žáky 1. stupně – UčíTelka, které budou probíhat na programu ČT 2 od pondělí do pátku v době od 9:00 – 12:00 h. Pro přípravu žáků na přijímací zkoušky je určen pořad ČT 1 Škola doma (úterý a čtvrtek 14:00 – 14:45).


Škola také provedla implementaci prostředí pro zpětnou vazbu
(zkoušení, testy)
a vyškolí vyučující. Více informací naleznete zde: MS OFFICE 365

Škola vyzývá žákyně/žáky a také jejich zákonné zástupce k nastavení režimu dne tak, aby docházelo k plnění úkolů, zadání, samostatnému učení a ev. ověřování vědomostí. Jsme si vědomi obtížnosti jiného stylu výuky pro žáky, úměrně tomu jsou stanoveny toky informací. Je však nanejvýš vhodné dovést děti k aktivitě a založit jim jiný pracovní řád – samostatná příprava, samostatné zpracování úkolů, společná kontrola, vytvoření vhodného zázemí, časového rozvrhu apod.


Tato rubrika slouží k výměně informací o výuce pro žákyně/žáky v období zrušení výuky, jednotlivé další příspěvky řídí vyučující nebo třídní učitelé po dobu opatření MZ ČR. Materiály najdete vždy v rubrice pro danou třídu ve formě videa, pdf, jpg a doc souboru.
Koncepčně slouží výměna těchto informací k řešení vzniklé situace jako pomocná ruka podaná veřejnosti. Vzhledem k možným omezením na straně žákyň/žáků (technické problémy dané IT technikou) jsou uvedené materiály považovány za doporučené.
Škola však také doporučuje tento druh spolupráce konat v maximální možné míře, neboť není jasný konec omezení a drtivá většina žáků/žákyň i zaměstnanců školy jsou zdrávi, a tudíž nemají překážku pro odmítání/nekonání tohoto druhu komunikace.


 
INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY – KORONAVIR

INFORMACE O TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH ze dne 18-05-2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne běžným způsobem – známkou. Na základě stanovených a zveřejněných kritérií – odkaz zde – vám zasíláme klasifikaci za druhé pololetí. Tento způsob nahrazuje tradiční třídní schůzky, které vzhledem ke stávající situaci neproběhnou formou návštěvy školy. Klasifikace bude zaslána v elektronické podobě kombinací SMS odkazu a hesla zaslaného jednomu ze zákonných zástupců.

Za stávajícího stavu, kdy se nepředpokládá výuka na 2. stupni do 30.6. 2020, je možné přistoupit ve výjimečných, odůvodněných a oboustranně dohodnutých případech k individuální konzultaci dle pokynů MŠMT.

U 1. stupně bude postupováno obdobně po zahájení výuky 25.5. 2020, informace budou aktualizovány v prvním týdnu výuky.


INFORMACE O HODNOCENÍ ze dne 14-05-2020

Hodnocení žáků v období koronaviru 2019/2020

vyhláška  – instrukce MŠMT a metodika zde : hodnoceni MSMT


INFORMACE VÝUKA  – 1. STUPEŇ  – 1. – 5. ROČNÍKY – ze dne 07-05-2020

 odkaz zde : informace 1 – 5.roč.

Zákonní zástupci budou informování pomocí SMS brány školy.


INFORMACE O PŘÍPRAVĚ  9. ROČ. NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ze dne 05-05-2020

odkaz zde : informace 9.roč.

Zákonní zástupci budou informování pomocí SMS brány školy.


INFORMACE ZE DNE 03-05-2020

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKYNĚ/ŽÁKY OHLEDNĚ IMPLEMENTACE JEDNOTNÉHO VÝUKOVÉHO PROSTŘEDÍ – SMS e-výuka

zavádění hesel pro žákyně/žáky, zkušební provoz


INFORMACE ZE DNE 31-03-2020

Vedení školy reaguje na podněty a připomínky ohledně vzdálené výuky a dalšího průběhu školního roku takto:

Škola opakovaně informuje o faktu, že současná výuka si klade za cíl vytvořit jednotný školní systém pro základní výměnu informací mezi pedagogy a žáky a jejich rodiči a má formu spíše řízené oboustranné spolupráce namísto klasické výuky.

Všechny aktivity vzdálené výuky (výuky vedené elektronickou formou) jsou doporučeny.

Aktivity vzdálené výuky jsou pedagogickými pracovníky hodnoceny u spolupracujících žáků a žákyň různými formami zpětné vazby od vyučujícího daného předmětu, která má charakter především motivační. Hodnocení nemá v těchto případech váhu klasifikace dle školního řádu.

Pravidla celkového hodnocení za 2. pololetí (známky z jednotlivých předmětů na vysvědčení) škola upřesní až po vydání metodického pokynu MŠMT .

Vzhledem k očekávané nízké právní váze takovéto normy – doporučení MŠMT – má již nyní škola obecnou vizi hodnocení:

Celkově bude známka (v důsledku mimořádných okolností) vycházet ze známky za 1. pololetí s přihlédnutím k již získaným známkám v měsíci únoru a březnu, k aktivitě při vzdálené výuce a v individuálních případech i s ohledem na množství času další květnové či červnové výuky také k hodnocení v této době.

Po ukončení období omezení výuky provede škola normalizaci výuky, nebude přistupováno k plošnému zkoušení z organizačních, časových a pedagogicko-psychologických důvodů, klasifikace bude vycházet z již zmiňovaných pravidel, bude se spíše blížit slovnímu hodnocení převedenému na známku. Hlavním cílem bude řádné ukončení tohoto podivného pololetí a vytvoření plánu pro nový školní rok (možnost opakování, přenesení částí učiva do dalšího ročníku apod.).

VÝZVA PRO RODIČE – ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vážení rodiče!

Z důvodu zjišťování zapojení našich žáků do vzdálené výuky s cílem intenzivněji pomoci doposud neaktivním dětem (rodinám) Vás žádáme o spolupráci. V těchto dnech Vám posíláme SMS výzvu o potvrzení dostupnosti vzdálené výuky ZŠ Zubří. V zájmu Vašeho dítěte, prosím, zašlete odpověď podle instrukcí v SMS zprávě.

Děkujeme Vám za Vaše eventuální připomínky a podněty, které by tuto spolupráci mohly dále rozvíjet. Zašlete je, prosím, na email školy: zszubri@ro.inext.cz


INFORMACE ZE DNE 23-03-2020

Vzhledem k prohlášení MŠMT ze dne 23.03.2020 informuje vedení školy
o následujících opatřeních:

probíhající a budoucí způsob výuky

dá se očekávat stávající způsob vzdálené výuky nejméně do konce dubna/poloviny května 2020, resp. do doby, kdy dojde k výraznému poklesu nově nakažených

škola implementovala a vyškolila pedagogické pracovníky pro prostředí Office 365, které umožňuje specifický způsob hodnocení (testy, dotazníky, výměna vyplněných zadání)

 • všichni ped. pracovníci zveřejňují podklady pro výuku na webových stránkách včetně alternativních způsobů výměny informací – vzdálená výuka
 • vzhledem k výjimečnosti situace bude výjimečná i klasifikace, s ohledem na nynější podmínky nelze přesně stanovit způsob závaznosti, dosavadní klasifikace je brána jako motivační a alternativní
 • škola vidí jako svou prioritu komunikaci s dětmi, nastavení pracovního tempa a uchování dovedností a schopností, známky není možno vzhledem k okolnostem objektivně stanovit

zápis dětí do 1. tříd –

pokyn MŠMT: opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

organizační instrukce školy – zde

žádosti o ošetřovné – odkaz zde

podpora/doporučení pro hygienickou a psychologickou osvětu dětí: jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni


Na základě opatření vlády, MZ ČR a dalších institucí je od 11.3.2020 pro žákyně/žáky zrušena výuka ve smyslu docházky do školy. Dále pak je zrušen provoz školní družiny, školního klubu bez náhrady.

Provoz školní jídelny – jídelna nevydává obědy dětem ani dalším strávníkům, prostory jídelny i výdejny jsou uzavřeny. Odhlášky pro žákyně/žáky a ostatní strávníky proběhnou automaticky do doby ukončení opatření.

Znění opatření naleznete zde:

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

SLEDUJTE TYTO INFORMAČNÍ ZDROJE PRO DALŠÍ POKYNY A EV. OPATŘENÍ ŠKOLY VE SMYSLU ORGANIZACE VZDÁLENÉ VÝUKY.

Vedení školy si je vědomo závažnosti situace, která se může dynamicky měnit. Žádáme proto o zodpovědnou spolupráci všech osob při řešení této nenadálé situace a doufáme v její brzké vyřešení.
Karneval školní družiny

Dne 27.2. si děti ze školní družiny přišly již tradičně užít karnevalového veselí do místní sokolovny. Představily se nám v originálních kostýmech, ale i v zakoupených maskách známých komiksových a pohádkových hrdinů. Mezi tanci si děti mohly zahrát hry, občerstit se, shlédnout 2 taneční vystoupení a také zazpívat. Vše zakončila tombola, která ani letos nemohla chybět. Náramně jsme si to užili a všichni, ač znaveni, jsme odcházeli domů zvesela. Foto ke shlédnutí ZDE
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

INFORMACE

VP – INFORMACE RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKŮ

VP – INFORMACE RODIČŮM ŽÁKŮ 1.TŘÍD


POZVÁNKA

Vážení rodiče – zákonní zástupci,

ředitelství ZŠ Zubří Vás zve k zápisu do 1. ročníku školního roku 2020/2021. S vyplněným dotazníkem, občanským průkazem a rodným listem dítěte se dostavte do budovy 1. stupně ZŠ, Školní 540 v uvedených dnech.

S ohledem na situaci koronaviru a doporučení MŠMT se dostavte bez přítomnosti dětí. Upřednostňujeme a těšíme se na Vaši osobní přítomnost, která je pravděpodobně časově i organizačně nejjednodušším řešením pro obě strany.

Alternativou je elektronická výměna informací pomocí emailu a předepsaných souborů – ke stažení zde. Tento způsob je však podmíněn osobním stvrzením správnosti údajů, pokud nemáte certifikovaný podpis nebo datovou schránku.

Upozorňujeme na zákonnou povinnost účasti na řízení zápisu – tzn. rodič  tak jak tak musí nějakým způsobem dítě zapsat.

Popis zápisu: během krátkého administrativního setkání rodiče jen doručí vyplněné formuláře a dostanou kód žáka, dojde ke stručnému sdělení informací pro přechod z MŠ na ZŠ.

Odklady školní docházky: Rodiče, kteří zvažují zralost svého dítěte pro školní docházku a přemýšlejí o odkladu, žádáme, aby si již před schůzkou ujasnili priority z následujících důvodů:

 • k odkladu je nutné vyjádření specializovaného poradenského pracoviště – PPP Valašské Meziříčí, jehož provoz je a bude výrazně omezen – může být obtížné obstarání tohoto doporučení
 • škola potřebuje znát počty zapsaných žáků z organizačních důvodů

Žádáme Vás proto, abyste se jednoznačně přiklonili k pevnému rozhodnutí (zápis/odklad) a toto jednoznačně sdělili při přijímacím pohovoru, bez ohledu na legislativu a prováděcí předpisy.

V neobvyklých či sporných případech konzultujte tuto přípravu jak se stávajícími mateřskými školkami, tak s budoucí školou – paní Martinátová – tel. 571 658 320


Termíny zápisu :

středa 15. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin

čtvrtek 16. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin

Těšíme se na nové žáčky.

Mgr. Svatava Martinátová, zást. řed. pro 1. stupeň ZŠ Zubří

 


 

VÝSLEDKY ZÁPISU

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ – 20.4.2020 00:01

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku šk. roku 2020/2021

Pozn. Pořadí ani umístění v tabulce nemá žádnou souvislost se zařazením do budoucích tříd.

Přijatí žáci

            XWE25      

            WRN66          

            WDT11           

            TVM41           

            DYP16

            MXF88

            DLB28

            JCW97

            ZQG37

            CWT55           

            FQQ14

            NYQ73

            UTF17 

            EJP24  

            WGS44           

            HXF26 

            JUI86  

            FUO36

            QPE43

            MZC71           

            TGK44

            OQT87           

            FOI82 

            DNQ42           

            WCB74           

            PTI33  

            FOI82 

            RBO18

            UBP14

            ULD24

            FHV84

            IWM36           

            ZJJ04  

            CYD05

            EQD41

            ROP24

            RWR23           

            WEX42           

            XJC62 

            VDP66

            SKO32

            IUP52 

            CSS77 

            VKX50 

            EUY65

            NIN33 

            HGH32           

            NQV22           

            LXV47 

            OYU44

         

 


Seznam žáků s odkladem pro 1. ročník šk. roku 2020/2021

CKK15

EJT11

ETC55

CEM53

MVE56

JWI41

ORK96

TKU88

UTL55

PSD40

CLH03

NYE49

OVI19

SCB68

UGL53

JWM28

WVF75

SYP17

JIW74

NPH44

QPE43

 
Poslední letošní lyžaři?

5.A a 5.B začaly řezat oblouky na Kyčerce skoro v bahně a nikdo nezareptal. Učenliví sjezdaři pomalu mávali zimě, ale ona si je oblíbila a ještě se vrátila! Nejdůležitějším módním doplňkem byl úsměv, a možná proto se nebe radostí rozsněžilo. Většina dobře rozlyžovaných sněžných virtuozů se chystá o víkendu pokračovat; to je lepší závěr kurzu než slalomové závody. 

Gemby (od Hrstků a Šustáčků) – 1. Honza Holčák, 2. Viky Krupová, 3. Kuba Koleček

Úžasné vážky (od Ondřejů) – 1. Anežka Divínová, 2. Domča Vojkůvková, 3. Monika Mitášová

Játroví knedlíčci (od Zemanů) – 1. Štěpán Švec, 2. Viktor Starové, 3. Lukáš Snoza

Růžoví medvídci (od Pšeniců) – 1. Adélka Kolečková, 2. Terka Andrýsková, 3. Vanesa Vojkůvková

Gratulujeme a přejeme radost na svazích jakýchkoli sklonů!!

A pár záběrů uvidíte tady.