INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKYNĚ/ŽÁKY OHLEDNĚ IMPLEMENTACE JEDNOTNÉHO VÝUKOVÉHO PROSTŘEDÍ VZDÁLENÉ VÝUKY (JVPVV)

 • KONKRÉTNÍ INFORMACE PRO DANÝ ŠKOLNÍ ROK

Pravidla pro přídělování jmen a hesel:

Uživatelé z minulého školního roku (žáci/-kyně nynějších 5. – 9. ročníků a zákonní zástupci žáků/-kyň 2. – 9. ročníků) mají ponecháno své prostředí – jméno, heslo, prostředí, licence, pro aplikace:

 • rodiče – dmSoftware/Škola online
 • žáci – Office365/Microsoft365 a dmSoftware/Škola online

TU tříd a všichni vyučující budou pověřeni nastavením svého výukového prostředí a vykonají zkušební komunikaci či výuku v daném termínu po dohodě s žáky a rodiči.

Nově příchozí žáci a jiné výjimky budou řešeny aktuálně a jednotlivě správcem systému.

Správce systému NOVĚ přiřadí přístup do dmSoftware/Škola-online v průběhu počátku září daného šk. roku pro žáky 4. ročníků a dále pro rodiče 1. ročníků a nové žáky.

Žáci 1. – 3. ročníků nepodléhají elektronické agendě, do dmsoftware mají přístup jejich rodiče od 1. ročníku, nicméně ani ti zde nenaleznou klasifikaci a těžko použíjí moduly absence, omluvenka apod. Tito všichni žáci mají papírovou agendu (deníček, ŽK).

Správce systému NOVĚ přiřadí přístup do Office/Microsoft 365 v průběhu počátku září daného šk. roku pro žáky 1. ročníků (BUDE ZASLÁNO PÍSEMNĚ RODIČŮM PŘES TU) a pro nové žáky.


Ve všech možnostech uvedených výše se v případě poruchy či jiné technické obtíže (heslo, jméno, nefunkčnost apod.) obracejte na email: mixl@zszubri.onmicrosoft.com. SPECIFIKUJTE POTÍŽE  A PROVEĎTE IDENTIFIKACI !!!!  (jméno, příjmení, třída, telefonní číslo nebo e-mail). Žádosti jsou vyřizovány v pořadí jak přicházejí, většinou do 24 hodin po oveření oprávněnosti požadavku.


Po dobu prezenční výuky v daném školním  budou využívány pro klasifikaci, omlouvání absence a komunikaci se zákonnými zástupci písemné listinné ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY – DENÍČKY v 1. – 3. ročníku.
Ve 4. – 9. ročníku je užívána elektronická agenda ŽK a  třídní knihy pro tyto ročníky jsou v elektronické podobě.

Dále je využívána on-line služba  dmSoftware pro klasifikaci od 4. – 9. ročníku. Klasifikace v dmSoftware bude využita NA VEŠKEROU KLASIFIKACI – tj. průběžná klasifikace známkami s váhou a dále při zapisování čtvrtletních a pololetních známek. Třídní knihy jsou v elektronické podobě. Omlouvání absence a komunikace se zákonnými zástupci je prováděna výhradně přes dmSoftware elektronicky.

Po dobu případné distanční výuky bude pro všechny ročníky využíván pro klasifikaci, omlouvání absence a komunikaci se zákonnými zástupci dmSoftware. 

Třídní učitelé předají tuto informaci na třídních schůzkách zákonným zástupcům žáků.


 • OFFICE365

Informace pro registraci do systému Office365:

Pro již registrované a platné uživatele zůstávají v platnosti užívané údaje, pro nové uživatele platí, že zaslané přístupové údaje budou v obou případech jednorázové, je nutná jejich změna resp. dokončení procesu registrace a prvního přihlášení, které jsou již však na straně a v odpovědnosti uživatele/zákonného zástupce.

Stránka pro přihlášení: www.office.com

 • uživatel : bude/je sděleno jen danému uživateli      třída: XX.Y            
 • uživ.jméno: zakXXX@zszubri.onmicrosoft.com
 • heslo:   jednorázové heslo pro nové uživatele s vynucením změny hesla nebo stávající heslo pro již registrované.

Časem je/bude u většiny aktivních uživatelů  vynucena změna hesla v duchu bezpečnosti velká, malá písmena + číslice, celkem min. 8 znaků. Správa hesla je ve vaší kompetenci, je možno si nastavit resetování hesla na vlastní email. Čtěte, prosím, pozorně informace při prvotním přihlášení, případně při dalších přihlášeních!
Dále pak si údaje poznamenejte a uschovejte pro další užití!
V případě technických obtíží kontaktujte správce : mixl@zszubri.onmicrosoft.com . Informace a systém je určen především pro užívání žáky ve službách Office365, rodiče budou elektronicky upozorněni na výdej hesel a případné zahájení režimu spuštění distanční on-line výuky.


příručky MS OFFICE365


Alespoň jeden zákonný zástupce žákyně/žáka 1. ročníku a nových žáků obdrží informaci s přihlašovacími údaji nutnými k přístupu do školního systému. Odkaz pro přístup : https://www.office.com/.  Za normálních podmínek bude tento proces součástí úvodních týdnů nového školního roku.

Více informací naleznete také na odkazu Office 365.


 • DMSOFTWARE

Od 2020 k vytvoření dvou nezávislých komunikačních kanálů pro rodiče/ zákonné zástupce. Jedná se o SMS bránu komunikující s nahlášenými telefonními čísly (již ve funkčním a ověřeném provozu) – ta slouží pro uvedení PIN registrace pro rodičů.

Dále pro rodiče i žáky existuje systém školní agendy dm software – škola online –  https://portal.dmsoftware.cz/.


Pro již platné registrované uživatele zůstávají v platnosti užívané údaje.

Pro nové uživatele z řad rodičů/zákonných zástupců platí, že zaslané přístupové údaje (vždy SMS brána) budou v obou případech jednorázové, je nutná jejich změna resp. dokončení procesu registrace a prvního přihlášení, které jsou již však na straně a v odpovědnosti uživatele/zákonného zástupce. Toto se týká rodičů žáků/-kyň 1.ročníků.

Pro nové uživatele z řad žáků platí pravidlo, že jsou jim informace o registraci a PIN předávány v písemné podobě přes TU. Obvykle se jedná o žáky/-kyně 4. ročníků a nové žáky/-kyně.

Registrace  do systému dmsoftware – informace zde

příručka DMsoftware


 • OBECNÉ INFORMACE PRO ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ

Škola nepřeceňuje význam on-line vzdělávání, komunikace a zpracování, ale vidí je jako druhotné, doplňkové. Hlavním cílem zřízení a používání těchto systému bude NUTNOST POUŽITÍ V KRIZOVÝCH, VÝJIMEČNÝCH STAVECH ČI JINAK SPECIFIKOVANÝCH OKOLNOSTECH. Jedná se stále o záložní systémy, škola hodlá setrvat u osvědčených a již zavedených metod, které berou v úvahu i sociální, materiální, osobnostní, psychologické a hygienické prvky výuky a vzdělávání, kterými on-line výuka neoplývá nebo jí přímo chybí.

Důvody tohoto postoje jsou následující :

 • možná ztráta dynamické efektivnější a přitom citlivé komunikace spojené s osobní návštěvou
 • technicko – materiální nesnáze – mnoho uživatelů (žáci, rodiče, učitelé) nemají a ani nemusejí mít kompetence
  k tomuto typu komunikace, škola po svých klientech žádá pořízení nadstandardního vybavení technikou, škola by musela udržovat stálý funkční systém, u kterého je nepříznivý poměr finanční náročnost/výkon/přinosnost, docházelo by také k časovému nárůstu obsluhy/služby a nutnému zdvojení kanálů (písemně, elektronicky).
 • možný přínos v podobě jednotného a systémového přístupu není zdaleka vyvážen časovou, technickou
  i koncepční náročností pořizování dat a jejich výměny spojenou i s bezpečnostním a organizačním rizikem
 •  

Některé problémové situace může škola po dohodě řešit vlastními prostředky – zapůjčení techniky, individuální konzultace a přístup apod. Celkově je však tíha břemene elektronické výuky rovnoměrně rozdělena mezi školu, žáky/-yně a jejich zákonné zástupce na základě platné zákonné legislativy.