OZNAMOVACÍ POVINNOST – WHISTLEBLOWING

Základní škola Zubří, okres Vsetín jako příspěvková organizace naplňuje v nejvyšší možné míře povinnost dle zákona 171/2023 Sb. ( Zákon o ochraně oznamovatelů) touto stránkou s příslušným poučením a odkazem.


CITACE DOKUMENTU Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

a) Příspěvkové organizace územních samosprávných celků s minimálně 10 000 obyvateli
Zatímco uplatnění přímého vertikálního účinku na územní samosprávné celky jakožto veřejnoprávní korporace lze dovodit z jejich přímé vazby na stát jako takový („centrum“), ve vztahu k příspěvkovým organizacím totéž již podle našeho názoru dovodit nelze. Současně nám nejsou známy žádné specifické dozorčí či kontrolní prostředky státu, které by svou povahou či významem vyhověly požadavku jeho autority či dohledu, jak jej chápe SDEU.
Máme za to, že jakkoliv příspěvkové organizace územních samosprávných celků zásadně poskytují služby v obecném zájmu (vykonávají tzv. pečovatelskou veřejnou správu), nejsou k této činnosti vybaveny zvláštními pravomocemi (nejedná se o nositele tzv. vrchnostenské správy, kteří by autoritativně zasahovali do práv a povinností nepodřízených subjektů).
Hraničním případem mohou být školské právnické osoby zřizované územními samosprávnými celky, které v některých ohledech podle dnes již ustálené judikatury správních soudů vrchnostenskou správu vykonávají (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 53/2011 ze dne 27. 7. 2011). Ve vztahu k nadání vrchnostenskou správou pak není rozhodné, kdo je zřizovatel školy (včetně zřizovatele soukromého). Nicméně ani v těchto případech nelze podle našeho názoru bez pochybnosti tvrdit, že jsou školské právnické osoby nadány zvláštními pravomocemi, které přesahují rámec práv a povinností, jimiž disponují osoby soukromého práva. Je však třeba připustit, že minimálně v rozsahu, v jakém rozhodnutí kompetentního orgánu školské právnické osoby představuje zásah do veřejných subjektivních práv jednotlivců, včetně práva na vzdělání, by takové rozhodnutí mohlo z pohledu SDEU současně představovat výkon speciálních pravomocí.
ZÁVĚR: Ministerstvo spravedlnosti má za to, že příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti s majetkovou účastí těchto subjektů nemají po 17. 12. 2021 povinnost zavést vnitřní oznamovací systém.


S ohledem na výše uvedené a v rámci firemní kultury zveřejňuje Základní škola Zubří, okres Vsetín tento odkaz pro podání oznámení dle zákona 171/2023 Sb. (Zákon o ochraně oznamovatelů) pro tato podání za uváděných podmínek:

Možné protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo

14. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

(2) Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 známa.

(3) Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b) služba4),

c) samostatná výdělečná činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g) správa svěřenského fondu,

h) dobrovolnická činnost,

i) odborná praxe, stáž, nebo

j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

(4) Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

PODÁNÍ OZNÁMENÍ:

Whistleblowing – odkaz pro podání oznámení

Pozn. Spuštění a funkčnost systému proběhne nejdříve 15.12.2023 či později dle stavu platné legislativy a rozhodnutí ŘŠ.