ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Vážení rodiče,

od 1.9.2023 bude na ZŠ Zubří v rámci školního poradenského pracoviště nově zřízena pozice školní
psycholožky. Tuto pozici bude na ZŠ Zubří zastávat psycholožka Mgr. Martina Přikrylová, která bude
mít pravidelné konzultační hodiny vždy v ÚTERÝ PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ. Činnost školní psycholožky se řídí Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních, ve znění pozdějších změn.

Hlavním cílem práce školní psycholožky pro školní rok 2023/2024 je podílet se na vytváření programu
poskytování pedagogickopsychologických služeb ve škole, včetně programu primární prevence,
komunikovat s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

Poradenské služby školní psycholožky mohou bezplatně využívat žáci, zákonní zástupci žáků a také
pedagogičtí pracovníci školy. Žák nebo zákonný zástupce může školní psycholožku kontaktovat a
vyhledat sám (prostřednictvím emailu či v konzultačních hodinách v kanceláři), může si konzultaci
domluvit prostřednictvím pedagogických pracovníků školy, případně může být školní psycholožkou
osloven. V případě, že se zákonný zástupce žáka se školní psycholožkou dohodnou na dlouhodobé
individuální péči, podepisují spolu písemný souhlas, domlouvají se společně na všech podstatných
náležitostech poskytované poradenské služby, zejména na povaze, rozsahu, trvání, cílech a
postupech poskytované poradenské služby. Standardními činnostmi školní psycholožky jsou:

a) Diagnostika a depistáž např. specifických poruch učení, vzdělávacích a výchovných potíží žáků,
psychologická diagnostika v rámci kariérového poradenství, zjišťování sociálního klimatu ve třídách
apod.

b) Konzultační, poradenské a intervenční práce např. péče o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, individuální práce se žáky v osobních, vzdělávacích či jiných potížích, preventivní práce ve
třídách, programy pro třídy, podpora spolupráce žáků a třídního učitele, konzultace se zákonnými
zástupci apod.

c) Metodická práce a vzdělávací činnost metodická pomoc třídním učitelům, besedy a osvěta
zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími
zařízeními, účast na poradách apod. Školní psycholožka se při veškerých činnostech důsledně řídí
Etickými normami práce školního psychologa, u veškerých získaných informací zachovává důvěrnost,
mlčenlivost a profesionální odpovědnost a sdílí je s dalšími pedagogickými pracovníky a vedením
školy pouze se souhlasem žáka a zákonného zástupce.

Kontakt: skolnipsycholog@zszubri.onmicrosoft.com