NADAČNÍ FOND

NADAČNÍ FOND při ZŠ ZUBŘÍ, okres Vsetín

IČO: 69211566
DIČ : 404 – 640400825
č.účtu : 160633050-0300

Hlavním cílem nadačního fondu ZŠ Zubří je podpora vhodných aktivit dětí a mládeže, a to jak ve vztahu k výuce, tak volnočasovým aktivitám a tím působit preventivně v oblasti sociálně patologických jevů u žáků, dalším cílem je modernizace výchovně – vzdělávacího procesu, rozvoj duchovních hodnot a ochrana přírodního bohatství.

Hlavní činností je podpora kulturních a sportovních aktivit žáků školy, ekologických aktivit směřujících k ochranně životního prostředí, rozvoj, podpora a vybavení zájmové a mimoškolní činnosti, činnosti družiny a školního klubu, umožnění exkurzí žáků školy, odměňování žáků, kteří dosáhli významných úspěchů ve vzdělávacích, kulturních a sportovních činnostech.

Na škole pracuje od roku 1999.


V současné době pracuje v tomto složení:

Správní rada:

Předseda:        Mgr. Gabriela Cábová

Členové:         Jaroslava Juříčková (pokladník);  Mgr. Helena Zemanová  

Revizor:          Lucie UlrychováPříjmy do nadačního fondu tvoří:

–          příspěvky od rodičů (hlavní příjem)

–          sponzorské dary

–          výdělek ze školního plesu

 

Výdaje nadačního fondu: všechny finanční prostředky jsou využívány výhradně ve prospěch žáků ZŠ Zubří (nákup učebních pomůcek, nákup knih do žákovské knihovny, materiál na kulisy pro dramatický kroužek, nákup hraček do školní družiny, materiální zabezpečení pro celoškolní akce).

Nadační fond hradí žákům:

–          jízdné na všechny soutěže, kterých se žáci účastní (v rámci školních soutěží)

–          ceny na jednotlivé soutěže uskutečněné základní školou

–          mikulášskou nadílku

Nadační fond přispívá žákům na:

–          na jízdné na kulturní akce, přednášky, exkurze

–          na jízdné na lyžařský výcvik (5. a 7. tříd), na zimní soustředění sportovních tříd, plavecký výcvik (doprava), divadelní představení

 

V průběhu října až listopadu se obracíme na rodiče se žádostí o příspěvek do Nadačního fondu ZŠ Zubří.

Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří přispívají jakoukoli finanční částkou.

 

Nadační fond ZŠ Zubří si je vědom skutečnosti, že svou činnost nemůže rozvíjet bez velké podpory Vás dárců. Všem rodičům, sponzorům a přispěvovatelům děkujeme za přízeň a za podporu žáků naší školy. Díky Vám nemusíme omezit řadu zajímavých akcí pro žáky, které by nebyly jinak dětem dopřány.

 

Mgr. Gabriela Cábová (předsedkyně NF)