HISTORIE

Historie školy

OBRÁZKOVÁ GALERIE :

18. století
1784 – postavena první jednotřídní škola z náboženského fondu pro obec Zubří a Vidče v místě dnešní cukrárny Ivana. Prvním správcem školy byl Tomáš Dobeš.

19.století
1852 – postavena nová jednotřídní škola „kamenná“ za 500 zlatých v prostoru u kostela na prostranství vedle cukrárna Ivana, později nazývána „dolní „.1854 – jednotřídní škola rozšířena na trojtřídku. 1887 – postavena škola na Starém Zubří za 5 200 zlatých stavitelem Barabášem. Prvním správcem byl pan Michal Majer z Rožnova.1892 – trojtřídní škola u kostela rozšířena na čtyřtřídku.1895 – dostavěna „horní“ škola – jednotřídní.1896 – otevřena „horní“ škola.

1900 – 1945
1905 – rozšířena „horní“ škola na dvojtřídní.1908 – přistavěna škola na Starém Zubří na dvojtřídní.1909 – rozšířena „dolní“ škola na pětitřídní.1910 – započata přístavba 4 učeben při „dolní“ škole.1911 – započata výuka v přístavbě „dolní“ školy.1923 – 24 – zřízena Lidová škola hospodářská pro 15 a 16 letou mládež. Vyučovalo se 2x týdně po 4 hodinách. Vyučovali v ní učitelé obecné školy, později nově založené školy měšťanské, vyučování trvalo 6 měsíců – od listopadu do dubna. Škola trvala až do čtyřicátých let.13.10.1923 – Zemský výbor v Brně dal svolení ke zřízení měšťanské školy.8.11.1923 – započalo vyučování v měšťanské škole, která byla umístěna zatímně v „dolní“ škole. Zatímním ředitelem byl jmenován odborný učitel Augustin Šrubař z Rožnova. Později byly pro školu pronajímány místnosti v soukromých budovách – ve vile u Gregorů.16.10.1932 – položení základního kamene ke stavbě měšťanské školy. Rozpočet na budovu měšťanské školy s vnitřním vybavením činil 1 911 000 Kč. Stavbu této školy prováděli dle plánu architekta Boh. Kupky stavitelé: Alois Sedlář z Valašského Meziříčí a František Bayer z Rožnova, zedničtí a tesařští mistři: Sigmund Gregor ze Zubří, Inocenc Drda z Vidče, František Vlček ze Zašové.
21.1.1935 – kolaudace jižní části měšťanské školy.5.2.1935 – začíná v jižním traktu pravidelné vyučování. Ředitelem školy je Jan Mynář.1935/36 – dokončena stavba východního traktu budovy. Škola má v té době 3 třídy kmenové a 2 definitivní pobočky při I.A a II. třídě. Školu navštěvuje 195 žáků ( 108 hochů a 87 dívek ). Ředitelem školy je Jan Mynář. Na škole vyučuje 7 učitelů.1937 – dostavěna měšťanská škola. Obec požádala ministerstvo školství o propůjčení názvu “ Jubilejní měšťanská škola T.G. Masaryka „. Škola byla újezdní pro Zubří, Střítež, Zašovou.20.5.1938 – plánované slavnostní otevření měšťanské školy, které bylo pro neklid kolem mobilizace odloženo na druhou polovinu září.28.9.1938 – měla být slavnostně otevřena škola. Ani druhý termín otevření školy nemohl být dodržen. Ministerstvo školství jen vydalo souhlas s udělením názvu “ Jubilejní škola T. G. Masaryka „.

1948 – 1977
duben 1948 – vydán a schválen nový školský zákon – o základní úpravě jednotného školství. Jeho provedením se dostává mládeži bez jakéhokoliv rozdílu sociálního, náboženského a pod jednotné výchovy a všeobecného i odborného vzdělání. Měšťanská škola přejmenována na školu “ střední “ II. stupně.duben 1953 – vydán nový školský zákon “ Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů „. Novou školskou soustavou se zavádí jako základní typ školy – osmiletá střední škola – OSŠ pro mládež od 6 do 14 let.1953-54 – 1. rok nově organizované školy OSŠ Organizačně vznikl nový typ školy u nás splynutím dosavadní střední školy a národní školy “ dolní „. Tak vznikla 1.9. 1953 OSŠ v osmi postupných ročnících a čtyřech pobočkách. Počet žáků na škole: 410 ( 189 chlapců, 221 dívek).1960-61 – 1. rok základní devítileté školy – ZDŠ.
31.10.1963 – slavnostní otevření školních dílen. Mimo dvou učeben pro výuku dílen je v budově sklad materiálu, sklad nářadí a strojovna. Hodnota díla činí 130 000 Kč.31.12.1974 – ukončen provoz v budově “ dolní “ školy a veškerá výuka soustředěna do budovy bývalé měšťanské školy, která kapacitně nestačí.26.8.1975 – na KNV se uskutečnilo jednání zástupců školského odboru ONV s pracovníky KNV o řešení školské situace v Zubří. KNV doporučil, aby stavba 13 třídní školy za 15 000 000 Kč byla pojata do akce “ Z “ se započetím na jaře 1977 a dokončením v srpnu 1980.1.9.1976 – školský odbor ONV zrušil k 1. září obě obvodové malotřídní školy a budovy převzala k užívání ZDŠ. Směnují všechny třídy 1.-5. ročníku. Do obou budov se dovážejí žáci na směnné vyučování. Započala výuka podle nové koncepce.12.4.1977 – zahájeny přípravné práce na stavbě nové školy.7.9.1977 – Usnesením vlády č. 268 ze dne 7. září 1977 byla vládou ČSR odsouhlasena výstavba školy v Zubří nákladem 16 168 000 Kč ( včetně projektu ). Hodnota budovy 14 896 000 Kč, finanční náklad 12 656 000 Kč. Svépomoci nutno vytvořit hodnotu díla 2 240 000 Kč.

1977 – 1989
30.8.1980 – slavnostní otevření školy spojené s prohlídkou školy. Otevřením školy byly dány do užívání učební pavilony a školní jídelna. Nedokončeny zůstaly objekty spojovací chodba a tělocvična.1980-81 – v tomto školním roce má škola 26 tříd, 768 žáků, 38 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 1 skupinovou vedoucí.srpen 1983 – dokončeno vybavování, montážní a nátěrové práce v tělocvičně.

1989 – 2004
1.1.2001- Obec Zubří zřizuje ZŠ jako příspěvkovou organizaci. Základní škola je právním subjektem.

Ředitelé Měšťanské a Základní školy v Zubří
Augustin Šrubař 1923 – 1928 první ředitel měšťanské školy
Joža Fraczek 1928 – 1932 ředitel měšťanské školy
Jan Mynář 1.8.1932 – 31.5.1939 ředitel měšťanské školy
Gustav Pilečka 1.6.1939 – 4.10.1939 ředitel měšťanské školy
Josef Hubeňák 5.10.1939 – 15.8.1941 ředitel měšťanské školy
Jaroslav Ježíšek 16.8.1941 – 31.10.1941 odb. učitel pověřený správou školy
Gustav Pilečka 1.11.1941 – 31.8.1952 ředitel měšťanské a střední školy
Bohumil Řezníček 1.9.1952 – 31.8.1964 ředitel OSŠ a ZDŠ
Josef Kubiš 1.9.1964 – 7.1.1985 ředitel ZDŠ
Milan Chumchal 8.1.1985 – 1.5.1991 ředitel ZŠ
Zdeňka Janošková 2.5.1991 – 10.2.1992 pověřena řízením školy
Zdeňka Janošková 11.2.1992 – 31.7.2002 ředitelka ZŠ
Stanislav Petružela 1.8.2002 – 31.07.2023 ( v letech 2014 – 2018 byl uvolněn důvodů výkonu funkce místostarosty a statutárním zástupcem školy byl Tomáš Randýsek)
Tomáš Randýsek 01.08.2023 – dosud