ÚŘEDNÍ DESKA

GDPR – OBECNÁ ZÁKLADNÍ INFORMACE

image_print

GDPR – informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend


Základní škola Zubří, okres Vsetín dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID : u3u3eic, emailem na adrese gdpr.zszubri@seznam.cz nebo poštou na adrese Základní škola Zubří, okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Marek Mikl, tel. č. 571 658 920, email: gdpr.zszubri@seznam.cz, k zastižení v kanceláři vedení školy ulice Hlavní 70, 756 54 Zubří,  úřední doba pro potřeby GDPR – středa 7.20 – 8.35 hod., jinak po telefonické předchozí domluvě.

 

Přehled případů zpracování údajů :

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením   Školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky o ZŠ 48/2004 Sb. v platném znění předávají v kódované, zabezpečení anonymizované formě MŠMT, ČŠI a dalším dotčeným orgánům dle platné legislativy (KÚ, systém uiv.cz, školní matrika, INSPIS.