OFFICE 365

image_print

Systém Office 365 na ZŠ Zubří slouží primárně pro potřeby výuky a ev. komunikace mezi žákyněmi/žáky a vyučujícími/pedagogickými pracovníky. Dojde k vytvoření prostředí, které umožňuje komunikaci na základě žákovských a zaměstnaneckých emailových adres, které slouží jen potřebě výuky a zároveň korespondují s doporučeními GDPR.

Seznam zaměstnaneckých adres je možno nalézt v sekci webu – kontakt a také zde:  kontaktní údaje Office 365 ZŠ Zubří – zaměstnanci

Žákovské adresy jsou součástí informací zaslaných zák. zástupcům, resp. dána metodikou školy, která je známa pověřeným zaměstnancům školy tak, aby včas, jasně a srozumitelně vyškolili své uživatele – třídy.

Proces implementace a přihlašování je popsán dále.

Systém Office 365 na ZŠ Zubří neslouží k oficiálním aktům školní legislativy jako jsou informace o prospěchu a chování, omluvenky, absence, pozvánky na třídní schůzky, vynucená setkání školy a zák. zástupců, řešení výukových, prospěchových problémů a další obdobné problematické situace u nichž bude postupováno dle platné legislativy (prokazatelnost, efektivita, legislativní zákonný soulad). K tomuto účelu slouží dosavadní možnosti komunikace anebo jako záložní systém pro případ vyjímečných stavů SMS brána a portál : https://portal.dmsoftware.cz/

Škola bude i nadále trvat na oficiálních kanálech emailové adresy zszubri@ro.inext.cz, datové schránky či písemného podání (podatelna, pošta).
Doplňující informace o stavu systému najdete také zde : Informace o implementaci JVPVV


Vzhledem k nutnosti koncepčního řešení komunikace s rodiči a žákyněmi/ žáky došlo v průběhu roku 2019/2020 k přípravným pracím na zavádění systému vzdálené výuky. S ohledem na poměr cena/výkon/bezpečnost/přístupnost byl vybrán systém Microsoft Office 365 pro školy verze A1 a systémy školní agendy dmsoftware.
Koronavirová opatření tuto přípravu silně urychlila, nicméně systém zůstává stále ne zcela připraven na plné použití. Naprosté zprovoznění pro učitele, žáky i rodiče bude možné od počátku nového školního roku 2020/2021.

Vzhledem ke komplexnosti systému je předpokládán nejméně dvouletý cyklus zavedení technologie do výuky, musí také dojít k úpravě osnov Informatiky a bude vyvinuto úsilí o zavedení četnější výuky ICT v běžných předmětech. Celkově pak koncepce školy bude směřovat k přenosným zařízením a zdrojům informací výhradně na síti/internetu – výhled ukončení celého takto pojatého procesu je max. 2025.

Pozn. Okamžitému zavedení systému brání právě to, že běžní nevyškolení uživatelé by měli velké obtíže s užitím, navíc chybí sdělení jmen a hesel, komunikační kanály jsou již navázány jiným způsobem. V současnosti je systém zpřístupněn pro všechny pedagogické pracovníky, v první fázi byli vyškoleni pro použití technologie One drive a Forms. V druhé fázi – duben 2020 dojde k vyškolení pro technologie One note, Class Notebook, Whiteboard a Teams. Dle zběžné kontroly ICT metodiky školy již počíná první užívání systému u vybraných pedagogů.

Stručný popis prostředí : jedná se o sadu aplikací online v rozsahu kancelářských programů (Word, Excel, Powerpoint), Forms, One note a další aplikace pro skupinovou práci a sdílení dat. Tyto zdroje budou přístupné všem žákům od 1. třídy do 9. třídy s přístupem pomocí jména a hesla přes síť internet protokol https. U mladších nezaškolených dětí (1. – 3. třídy včetně) se předpokládá účel rozhraní spíše pro zákonné zástupce.

Odkaz pro přístup : https://www.office.com/

Výhody: on line přístupnost, přenositelnost, pokud znáte údaje, je možné provozovat aplikace na libovolném zařízení s přístupem k internetu,

Nevýhody: nutná a „povinná“ komunikace pomocí dohodnutých aplikací, kyberprostor je trvalou a nezbytnou součástí světa dětí

Přínosy: moderní přístup, možnost vzdálené výuky, spolehlivý, jednotný a dostatečně robustní informační a komunikační kanál pro všechny klienty školy

Hrozby: přílišná provázanost a závislost na technice a IT technologii, omezení daná informačním přístupem,