Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2017 / 2018
image_pdfimage_print

Od

GDPR – OBECNÁ ZÁKLADNÍ INFORMACE

GDPR – informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend


Základní škola Zubří, okres Vsetín dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID : u3u3eic, emailem na adrese gdpr.zszubri@seznam.cz nebo poštou na adrese Základní škola Zubří, okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Marek Mikl, tel. č. 775 101 086, email: gdpr.zszubri@seznam.cz, k zastižení v kanceláři vedení školy ulice Hlavní 70, 756 54 Zubří,  úřední doba pro potřeba GDPR – středa 13.20 – 15.00 hod.

 

Přehled případů zpracování údajů :

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením   Školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky o ZŠ 48/2004 Sb. v platném znění předávají v kódované, zabezpečení anonymizované formě MŠMT, ČŠI a dalším dotčeným orgánům dle platné legislativy (KÚ, systém uiv.cz, školní matrika, INSPIS.

 

Od

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku šk. roku 2018/2019

Pozn. Pořadí ani umístění v tabulce nemá žádnou souvislost se zařazením do budoucích tříd.

FGQ81 EYT51 WFX31
AUV65 NXJ27 MAT62
LAZ81 LYJ03 FRQ97
LWP31 LQH82 DHH60
RTQ48 DEY79 FVX71
XLZ43 KIW53 RIH44
WMZ91 TIJ88 EXK94
MXG37 BAC64 XZP51
XFG13 LEM92 NDF15
LRW31 FGD32 ACH43
KDO21 VTE46 UCH44
GXM47 BSV57 IRC97
GOM32 IKY28 FQF29
DDW49 TCR41 QUU42
PSW81 ILU37 QHQ85
XDD44 ZWU19 GEV61
GNF52 UKX47 PWU56
LIQ92 CQX67 HLX36
NHV21 IDG87 XEP43
OYH85 APD51 XUF70
VGF30 WYM12 ABC1
KJC46 ELH29 YRX40

 


Seznam žáků s odkladem pro 1. ročník šk. roku 2018/2019

DUA68 HRI31
PTQ39 JKS78
DCJ96 UVC80
HXK27 UTU42
PHX44 CNP81
QRC56 KMI15
NOB98 THW42
KJW50 BCQ88
BYY42 LMG16

 

Od

INFORMACE O ROZPOČTU ŠKOLY

Zákonem stanovené informace o rozpočtu školy naleznete v následujících odkazech:

ZŠ rozpočet 2018

ZŠ RV 219_2020