Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2019/2020
image_print

Od

OŠETŘOVNÉ – PODATELNA ŠKOLY

Informace o způsobu komunikace při podání žádosti ošetřovného po dobu koronavirových opatření.


Dle pokynů OSSZ Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let a od 25.03.2020 po celou dobu uzavření škol i pro děti do 13 let. 

Jelikož není prozatím k dispozici platný formulář, volejte si pro ověření termínu a upřesnění způsobu komunikace.

Žadatelé/rodiče si mohou žádat i o elektronické zaslání na email : zszubri@ro.inext.cz anebo datovou schránkou : u3u3eic

Z důvodu uzavření školy bude škola vystavovat rodičům tento formulář na sekretariátě školy v budově II. stupně, Hlavní 70, 756 54 Zubří, paní Smolíková.

VSTUP POVOLEN POUZE S ROUŠKOU !!! RESPEKTUJTE PŘI POBYTU VE ŠKOLE HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY !!

Uřední hodiny od od 23.03.2020 : denně od 8:00 – 12:00 hodin kromě pátku. V případě nejasností volejte na tel. 571 658 920.

 

INFORMACE ZE DNE 11-03-2020

Na základě opatření vlády je možná péče rodičů/zákonných zástupců po dobu platnosti opatření takto :

 • Pečuje a nárokuje péči vždy jen  jeden z rodičů pro dítě navštěvujíci ZŠ Zubří do 10 let.
 • Celková doba péče typu „ošetřovné“ je 9 dní, vyjímky jsou upřesněny
  v příloze Karantena_a_osetrovne .
 • Nárokování probíhá formou žádosti formulářem soc. zapezpečení.
  Dle pokynů OSSZ Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy bude škola vystavovat  rodičům tento formulář na sekretariátě školy v budově II. stupně, Hlavní 70, 756 54 Zubří, paní Smolíková od středy 11.03.2019 do pátku 13.03.2020 vždy v době od 8:00 – 12:00 hodin.
  Podpůrčí doba pro všechny žadatele začíná dnešním dnem tzn. 11.03.2020, více viz. informace přílohy.
  Pro další dny bude harmonogram stanoven později, sledujte, prosím, informační zdroje.
 • Vzhledem k specifické podobě formuláře bude  vyplnění probíhat na místě, z tohoto důvodu nevyplňujte/nestahujte formulář předem, škola má závazné oficiální instrukce OSSZ a bude se jimi řídit.
 • Po uplynutí 9 dnů ošetřovného je forma proplácení náhrady mzdy na straně zaměstnance a zaměstnavatele, škola již za toto neodpovídá, školy plní jen povinnost potvrzení a ověření zahájení ošetřovného.
 • Více informací poskytuje OSSZ a odkaz přílohy je zde : Karantena_a_osetrovne  a případně i  zde.

Od

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY – KORONAVIR

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE DNE 23-03-2020

Vzhledem k prohlášení MŠMT ze dne 23.03.2020 informuje vedení školy
o následujících opatřeních:

 • probíhající a budoucí způsob výuky
  • dá se očekávát stávající způsob vzdálené výuky nejméně do konce dubna/poloviny května 2020 resp. do doby, kdy dojde k výraznému poklesu nově nakažených
  • škola implementovala a vyškolila pedagogické pracovníky pro prostředí Office 365, které umožňuje specifický způsob hodnocení (testy, dotazníky, výměna vyplněných zadání)
  • všichni ped. pracovníci zveřejňují podklady pro výuku na webových stránkách včetně alternativních způsobů výměny informací – vzdálené výuka
  • vzhledem k vyjímečnosti situace bude vyjímečná i klasifikace, s ohledem na nynější podmínky  nelze přesně stanovit způsob závaznosti, dosavadní klasifikace je brána jako motivační a alternativní
  • škola vidí jako svou prioritu komunikaci s dětmi, nastavení pracovního tempa a uchování dovedností a schopností, známky není možno vzhledem k okolnostem objektivně stanovit
 • zápis dětí do 1. tříd –
 • žádosti o ošetřovné – odkaz zde
 • podpora/doporučení pro hygienickou a psychologickou osvětu dětí: jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni

 


Na základě opatření vlády, MZ ČR a dalších institucí je od 11.3.2020 pro žákyně/žáky zrušena výuka ve smyslu docházky do školy.  Dále pak je zrušen provoz školní družiny, školního klubu bez náhrady.

Provoz školní jídelny – jídelna nevydává obědy dětem, ani dalším strávníkům, prostory jídelny i výdejny jsou uzavřeny. Odhlášky pro žákyně/žáky a ostatní strávníky proběhnouy automaticky do doby ukončení opatření.

Znění opatření naleznete zde :

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

SLEDUJTE TYTO INFORMAČNÍ ZDROJE PRO DALŠÍ POKYNY A EV. OPATŘENÍ ŠKOLY VE SMYSLU ORGANIZACE VZDÁLENÉ VÝUKY.


Vedení školy si je vědomo závažnosti situace, která se může dynamicky měnit. Žádáme proto o zodpovědnou spolupráci všech osob při řešení této nenadálé situace a doufáme v její brzké vyřešení.

 

 

Od

INFORMACE O ROZPOČTU ŠKOLY A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU

Zákonné informace ohledně rozpočtu školy a střednědobého výhledu zde.

Od

GDPR – OBECNÁ ZÁKLADNÍ INFORMACE

GDPR – informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend


Základní škola Zubří, okres Vsetín dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID : u3u3eic, emailem na adrese gdpr.zszubri@seznam.cz nebo poštou na adrese Základní škola Zubří, okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Marek Mikl, tel. č. 571 658 920, email: gdpr.zszubri@seznam.cz, k zastižení v kanceláři vedení školy ulice Hlavní 70, 756 54 Zubří,  úřední doba pro potřeby GDPR – středa 7.20 – 8.35 hod., jinak po telefonické předchozí domluvě.

 

Přehled případů zpracování údajů :

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením   Školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky o ZŠ 48/2004 Sb. v platném znění předávají v kódované, zabezpečení anonymizované formě MŠMT, ČŠI a dalším dotčeným orgánům dle platné legislativy (KÚ, systém uiv.cz, školní matrika, INSPIS.

 

Od

INFORMACE O ROZPOČTU ŠKOLY

Zákonem stanovené informace o rozpočtu školy naleznete v následujících odkazech:

ZŠ rozpočet 2018

ZŠ RV 219_2020

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLY NA 2020