INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY – KORONAVIR

image_print

INFORMACE O TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH ze dne 18-05-2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne běžným způsobem – známkou. Na základě stanovených a zveřejněných kritérií – odkaz zde – vám zasíláme klasifikaci za druhé pololetí. Tento způsob nahrazuje tradiční třídní schůzky, které vzhledem ke stávající situaci neproběhnou formou návštěvy školy. Klasifikace bude zaslána v elektronické podobě kombinací SMS odkazu a hesla zaslaného jednomu ze zákonných zástupců.

Za stávajícího stavu, kdy se nepředpokládá výuka na 2. stupni do 30.6. 2020, je možné přistoupit ve výjimečných, odůvodněných a oboustranně dohodnutých případech k individuální konzultaci dle pokynů MŠMT.

U 1. stupně bude postupováno obdobně po zahájení výuky 25.5. 2020, informace budou aktualizovány v prvním týdnu výuky.


INFORMACE O HODNOCENÍ ze dne 14-05-2020

Hodnocení žáků v období koronaviru 2019/2020

vyhláška  – instrukce MŠMT a metodika zde : hodnoceni MSMT


INFORMACE VÝUKA  – 1. STUPEŇ  – 1. – 5. ROČNÍKY – ze dne 07-05-2020

 odkaz zde : informace 1 – 5.roč.

Zákonní zástupci budou informování pomocí SMS brány školy.


INFORMACE O PŘÍPRAVĚ  9. ROČ. NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ze dne 05-05-2020

odkaz zde : informace 9.roč.

Zákonní zástupci budou informování pomocí SMS brány školy.


INFORMACE ZE DNE 03-05-2020

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKYNĚ/ŽÁKY OHLEDNĚ IMPLEMENTACE JEDNOTNÉHO VÝUKOVÉHO PROSTŘEDÍ – SMS e-výuka

zavádění hesel pro žákyně/žáky, zkušební provoz


INFORMACE ZE DNE 31-03-2020

Vedení školy reaguje na podněty a připomínky ohledně vzdálené výuky a dalšího průběhu školního roku takto:

Škola opakovaně informuje o faktu, že současná výuka si klade za cíl vytvořit jednotný školní systém pro základní výměnu informací mezi pedagogy a žáky a jejich rodiči a má formu spíše řízené oboustranné spolupráce namísto klasické výuky.

Všechny aktivity vzdálené výuky (výuky vedené elektronickou formou) jsou doporučeny.

Aktivity vzdálené výuky jsou pedagogickými pracovníky hodnoceny u spolupracujících žáků a žákyň různými formami zpětné vazby od vyučujícího daného předmětu, která má charakter především motivační. Hodnocení nemá v těchto případech váhu klasifikace dle školního řádu.

Pravidla celkového hodnocení za 2. pololetí (známky z jednotlivých předmětů na vysvědčení) škola upřesní až po vydání metodického pokynu MŠMT .

Vzhledem k očekávané nízké právní váze takovéto normy – doporučení MŠMT – má již nyní škola obecnou vizi hodnocení:

Celkově bude známka (v důsledku mimořádných okolností) vycházet ze známky za 1. pololetí s přihlédnutím k již získaným známkám v měsíci únoru a březnu, k aktivitě při vzdálené výuce a v individuálních případech i s ohledem na množství času další květnové či červnové výuky také k hodnocení v této době.

Po ukončení období omezení výuky provede škola normalizaci výuky, nebude přistupováno k plošnému zkoušení z organizačních, časových a pedagogicko-psychologických důvodů, klasifikace bude vycházet z již zmiňovaných pravidel, bude se spíše blížit slovnímu hodnocení převedenému na známku. Hlavním cílem bude řádné ukončení tohoto podivného pololetí a vytvoření plánu pro nový školní rok (možnost opakování, přenesení částí učiva do dalšího ročníku apod.).

VÝZVA PRO RODIČE – ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vážení rodiče!

Z důvodu zjišťování zapojení našich žáků do vzdálené výuky s cílem intenzivněji pomoci doposud neaktivním dětem (rodinám) Vás žádáme o spolupráci. V těchto dnech Vám posíláme SMS výzvu o potvrzení dostupnosti vzdálené výuky ZŠ Zubří. V zájmu Vašeho dítěte, prosím, zašlete odpověď podle instrukcí v SMS zprávě.

Děkujeme Vám za Vaše eventuální připomínky a podněty, které by tuto spolupráci mohly dále rozvíjet. Zašlete je, prosím, na email školy: zszubri@ro.inext.cz


INFORMACE ZE DNE 23-03-2020

Vzhledem k prohlášení MŠMT ze dne 23.03.2020 informuje vedení školy
o následujících opatřeních:

probíhající a budoucí způsob výuky

dá se očekávat stávající způsob vzdálené výuky nejméně do konce dubna/poloviny května 2020, resp. do doby, kdy dojde k výraznému poklesu nově nakažených

škola implementovala a vyškolila pedagogické pracovníky pro prostředí Office 365, které umožňuje specifický způsob hodnocení (testy, dotazníky, výměna vyplněných zadání)

  • všichni ped. pracovníci zveřejňují podklady pro výuku na webových stránkách včetně alternativních způsobů výměny informací – vzdálená výuka
  • vzhledem k výjimečnosti situace bude výjimečná i klasifikace, s ohledem na nynější podmínky nelze přesně stanovit způsob závaznosti, dosavadní klasifikace je brána jako motivační a alternativní
  • škola vidí jako svou prioritu komunikaci s dětmi, nastavení pracovního tempa a uchování dovedností a schopností, známky není možno vzhledem k okolnostem objektivně stanovit

zápis dětí do 1. tříd –

pokyn MŠMT: opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

organizační instrukce školy – zde

žádosti o ošetřovné – odkaz zde

podpora/doporučení pro hygienickou a psychologickou osvětu dětí: jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni


Na základě opatření vlády, MZ ČR a dalších institucí je od 11.3.2020 pro žákyně/žáky zrušena výuka ve smyslu docházky do školy. Dále pak je zrušen provoz školní družiny, školního klubu bez náhrady.

Provoz školní jídelny – jídelna nevydává obědy dětem ani dalším strávníkům, prostory jídelny i výdejny jsou uzavřeny. Odhlášky pro žákyně/žáky a ostatní strávníky proběhnou automaticky do doby ukončení opatření.

Znění opatření naleznete zde:

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

SLEDUJTE TYTO INFORMAČNÍ ZDROJE PRO DALŠÍ POKYNY A EV. OPATŘENÍ ŠKOLY VE SMYSLU ORGANIZACE VZDÁLENÉ VÝUKY.

Vedení školy si je vědomo závažnosti situace, která se může dynamicky měnit. Žádáme proto o zodpovědnou spolupráci všech osob při řešení této nenadálé situace a doufáme v její brzké vyřešení.