image_print

Informace 18.1. 2021 – 24.1. 2021

Informace 18.1. 2021 – 24.1. 2021
 
Výuka v období od 18.1. 2021 do 24.1. 2021 bude probíhat ve stávajícím režimu, tzn:
 
           1. a 2. ročník – prezenční výuka
           3. až 9. ročník – distanční výuka
 

Informace 11.01.2021 – 17.01.2021

Výuka v období od 11.1. 2021 do 17.1. 2021 bude probíhat ve stávajícím režimu, tzn:
 
1. a 2. ročník – prezenční výuka
3. až 9. ročník – distanční výuka

SOUHRNNÁ INFORMACE 1. A 2. STUPEŇ PRO OBDOBÍ OD 04.01.2021 DO 10.01.2021

Ke stažení v pdf

INFORMACE PRO RODIČE, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A DALŠÍ KLIENTY ŠKOLY – KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ OD 04.01.2021 DO 10.01.2021
Vedení školy informuje veřejnost v návaznosti na opatření vlády takto:

 Obecná ustanovení
Od 04.01.2021 je výuka a organizace školy prováděna takto:
• Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
• Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
• Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
• Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
• Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
• Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.
• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Organizace 1. stupeň
• Výuka 1. a 2. ročníků je vedena prezenční formou. Platný rozvrh pro prezenční výuku zde. U rozvrhu se nejméně do konce ledna 2021 NEPŘEDPOKLÁDÁ VÝRAZNÁ ZMĚNA !
• Výuka 3. a 5. ročníků je vedena distanční formou. Předpokládá se povinná účast žáků na výuce. Platný rozvrh pro prezenční výuku zde. U rozvrhu se nejméně do konce ledna 2021 NEPŘEDPOKLÁDÁ VÝRAZNÁ ZMĚNA !

Organizace školní družiny – provoz školní družiny do odvolání probíhá takto:
Ranní i odpolední družina je určena jen pro žáky 1. – 2. ročníku z důvodu zachování homogenity. Od 6:30 – zajištěn dohled nad žáky až do zahájení výuky. Odpolední družina bude probíhat v běžném čase s tím, že jsou vytvořeny homogenní skupiny.
I.A – p. vychovatelka Davidová
I.B – p. vychovatelka Gašparová
II.A – p. vychovatelka Mgr.Vrátná
II.B – p. vychovatelka Krůpová

Organizace školní klub
• provoz školního klubu do dovolání neprobíhá.

Organizace 2. stupeň
– výuka je vedena jen a pouze distanční formou, žáci/kyně nejsou ve škole
Platný rozvrh pro distanční výuku 2.st. je zde : rozvrh distanční. U rozvrhu se nejméně do konce ledna 2021 NEPŘEDPOKLÁDÁ VÝRAZNÁ ZMĚNA! Předpokládá se povinná účast žáků na výuce.

Školní jídelna – stravování
– žáci na prezenční výuce (zatím 1.-2. ročník) budou mít obědy přihlášeny automaticky
– žáci II. stupně na distanční výuce:
• mohou si obědy také nahlásit buď přes E- obědy, nebo telefonicky na čísle: 571 757 215 – vždy den předem do 13 hod.
• tito žáci nebudou mít obědy přihlášeny automaticky!!!
• oběd si mohou vyzvednout pouze do jídlonosiče NA NOVÉ I STARÉ ŠKOLE (Hlavní 70 i Školní 540 ) v době od 11.45 hod do 12.15 hod. /tuto dobu je nutné z hygienických důvodů přesně dodržovat/
• žákům, kteří se budou na distanční výuce střídat ( v budoucím čase nevylučujeme), budeme obědy automaticky přihlašovat a odhlašovat podle toho zda budou mít zrovna výuku ve škole /týká se 6., 7., 8. ročníků/
• oběd na 04.01.2021 lze objednat pouze do 31.12.20 do 13. hod nebo od 04.01.2021 telefonicky čísle: 571 757 215 vždy den předem do 13 hod.
– v první den nemoci – je možno oběd vyzvednout, ale rodič jej dostane na talíř a sám si jej přendá do svého jídlonosiče na místě tomu určeném. Z bezpečnostních důvodů /možnost popálení/ prosím neposílejte pro tyto obědy děti.
– zaměstnanci – vyučující I a II . třídy mají oběd přihlášen automaticky, stejně tak pracovnice družiny a pedagogické asistentky, ostatní pracovníci si oběd nahlásí přes E- obědy nebo na terminálu ŠJ.
– cizí strávníci/důchodci ¨- výdej pouze do jídlonosičů – obědy v době od 10.35 hod 11.10 hod
– cizí strávníci stravující se běžně přímo ve ŠJ – oběd mohou odebírat pouze do jídlonosiče v době od 10.35 – 11.10 hod /tuto dobu je nutno z hygienických důvodů striktně dodržovat/
– E – obědy – fungují, ale např. na pondělí lze oběd přihlásit nebo odhlásit nejpozději 31.12.20 do 13 hodin!!!!


Porady, třídní schůzky, klasifikace, vysvědčení
• Předpokládá se neměnný termín ukončení klasifikace a pedagogické rady :
21. ledna 2021 čtvrtek klasifikační porada 12:45+13:45
25. ledna 2021 pondělí pedagogická rada 13:45
TS – původně plánované třídní schůzky v prezenční formě
12. ledna 2021 úterý II. st. 15:00-17:00
14. ledna 2021 čtvrtek I. st. 14:30-16:30
budou nahrazeny třídními schůzkami v elektronické podobě. Vzhledem k nastalé situaci schůzky proběhnou výhradně v elektronické podobě takto: ve dnech 12. – 15.01.2021 obdrží rodiče/zákonní zástupci od TU souhrnnou zprávu o prospěchu žáků/žákyň za 2. čtvrtletí, budou užity toliko kanály email nebo dmsoftware, bude umístěna anonce na web. Vyzýváme nekomunikující rodiče ke spolupráci se školou.
Klasifikace – vyučující poskytnou závaznou klasifikace (průkazná a systematická), případné nesoulady budou řešeny individuálně s vyučujícím elektronicky, budou nahlášeny možné stavy neprospěchu či výrazná zhoršení, tyto situace bude řešit po třídních schůzkách prokazatelně TU + vyučující + rodič+ žák/kyně oboustranným souborem opatření vedoucím k posílení aktivity a zlepšení prospěchu. Konečná tj. pololetní klasifikace proběhne s korekcí dle očekávaných pokynů MŠMT pro předměty, které nebyly z org. důvodů učeny, pro drtivou většinu předmětů lze klasifikaci řádně uzavřít.
Vysvědčení – bude vydán výpis z vysvědčení, vzhledem k tomu, že zatím MŠMT nezměnilo pravidla, předpokládá se, že bude výpis vydáván v listinné podobě.
V Zubří, 27.12.2020 Vyhotovil: Mikl Marek
Schválil: Mgr. Tomáš Randýsek, statutární zástupce ředitele školy

Kouzelný konec

A posledního školního dne tohoto roku nezbývalo než žasnout.  Prskavky rozzářily všechna očka, novoroční přání do nich přidala lesk, pár koncertních kousků vyčarovalo úsměvy a procházka vybarvila líčka. Dnes se všichni loučili zjihle, přáli si pohádkový čas a dobromyslná setkání, splněné sny, sníh a radost uvnitř i okolo.

Totéž přejeme my tady i vám tam. 

Týden divů a obdivu

Sotva se neposedové vzpamatovali z nájezdu čertů, přišla kontrola čistoty! Lucky velmi přísně prošmejdily každý koutek; nešetřily ani obávanou kancelář…kdo se jim nezdál, tomu shodily pouzdro, rozčepýřily vlasy a zanechaly za sebou zlověstné syčení a oblak mouky:).

Jako tady.

Bylo načase začít myslet na druhé a něco milého jim vytvořit. Pod dohledem mistrovského oka a s pomocnou rukou naší oblíbené dvorní tvořilky Jarky (a s obdivným hvizdem na rtech) vznikaly krásy nevšední.

Nahlédněte tady.

 

INFORMACE PRO RODIČE, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A DALŠÍ KLIENTY ŠKOLY – KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ OD 21.12.2020 DO 31.12.2020

Vedení školy informuje veřejnost v návaznosti na opatření vlády takto:

 1. Obecná ustanovení

Vláda od pondělí 21.12.20220 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základních školách (tj. ve všech jejích organizačních jednotkách). Žáci/žákyně nemohou do školy, toto opatření má vliv na trvání školní docházky – tj. výuka netrvá dál a to dle ustanovení Školského zákona 561/2004 Sb. ve znění novely 284/2020 Sb. § 23 odst 3 a § 184a) Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti . Z těchto důvodů se nekoná žádná, ani distanční, výuka. Jedná se o tzv. volné dny (Dny boje proti covidu). Tyto dny nejsou považovány za prázdniny a proto je možné v tuto dobu čerpat ošetřovné.

Od 23.12.2020 do 3.1. 2021 jsou děti doma (vánoční prázdniny), pokud nedojde ke změně nastoupí k výuce v pondělí 4.1.2021. Formu a způsob výuky není možno nyní ani odhadovat, žádáme veřejnost o sledování informací. Vedení školy určitě provede kontrolu stavu 30.12.2020 a zveřejní stanovisko.

Přehled od 21.12 do 22.12.2020

 • Organizace 1. stupeň – výuka je bez náhrady zrušena, žáci/kyně nejsou ve škole
 • Organizace školní družiny – provoz školní družiny do odvolání neprobíhá
 • Organizace školní klub – provoz školního klubu do odvolání neprobíhá
 • Organizace 2. stupeň – výuka je bez náhrady zrušena, žáci/kyně nejsou ve škole
 • Školní jídelna – provoz :

ŠJ funguje a vydává obědy  jen pro tzv. cizí a ostatní strávníky výhradně do nádob přes výdejní okénko, vedoucí ŠJ provede domluvu s těmito strávníky na čase a způsobu výdeje. Zaměstnanci školy mají nárok na oběd jen v případě výkonu práce na pracovišti ve školních budovách. Obědy zaměstnanců jsou na 21.-22.12. automaticky odhlášeny!

ŠJ nevydává žádné obědy dětem-žákům, ani náhradním osobám. Žáci nemají na oběd nárok. Je pro ně provedena automatická odhláška stravy na 21.-22.12.2020.


Po dobu prázdnin má škola vypsán úřední den pro naléhavé případy 30.12.2020 8:00 – 12.00, jinak po dohodě na kontaktech školy.


I v této nelehké době, která bude možná stavem trvalým, Vám všem přejeme hezké prožití svátků vánočních a šťastný a klidný celý nový rok.

 

V Zubří,  17.12.2020                                     vyhotovil: Mikl Marek

            Schválil: Mgr. Tomáš Randýsek, statutární zástupce ředitele školy

Andělé stáli při nás

Páteční datum vonělo magičnem. Vypadalo to jako slyšiny; cinkání řetězů, hudrání, mumlání, bručení a kopyt dusot. Všichni nervózně pokukovali po dveřích a báli se vystrčit o přestávce nos ze třídy. Rozhodně byste nepotkali osamělého chodce. Zatajený dech vytryskl ven až s hromovým bušením na dveře..a leckde nejen dech. Mikuláš důstojně četl z knihy hříchů a měli jsme veliké, převeliké štěstí, že většina jmen zanikla v laskavém šustění andělských křídel! A to bylo teprve Barborky…snad se všichni v pondělí zase sejdeme.

Smrad síry sálal hlavně z 5.A a navíc se celá třída paní učitelky Zemanové neukázala celý pátek ve škole (a nikdo je nehledal)…že by stopa? Rozhodně DĚKUJEME za shovívavost.

Nahlédněte nenápadně tady

SOUHRNNÁ INFORMACE ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY A VÝUKY OD 30.11.2020

SOUHRNNÁ INFORMACE PRO ŽÁKY, RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

ZŠ ZUBŘÍ – VÝUKA A PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.2020

1.STUPEŇ   

Žáci 1. – 3. ročníku budou přicházet hlavním vchodem a 4. C a 5. ročníky půjdou vchodem zadním. 4.A a 4.B budou chodit bočním vchodem do budovy Hlavní 70. Všichni žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole (v družině, na chodbě, při výuce, o přestávce, ve školní jídelně) nasazenou vlastní roušku a 1 náhradní roušku budou mít v aktovce.

Výuka na celém 1. stupni probíhá prezenční formou podle pozměněného rozvrhu zde :  rozvrh od 30.11.2020
Odpadá výuka náboženství, házené, gymnastiky, sportovní her a všech kroužků p. Juříčkové.
Obědy mají všichni žáci přihlášené.


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ranní i odpolední družina je určena jen pro žáky 1. – 3. ročníku z důvodu zachování homogenity.
Od 6:30 – zajištěn dohled nad žáky až do zahájení výuky.
Odpolední družina bude probíhat v běžném čase s tím, že jsou vytvořeny homogenní skupiny.

  • I.A – p. vychovatelka Davidová
  • I.B – p. vychovatelka Gašparová
  • II.A – p. vychovatelka Mgr.Vrátná
  • II.B – p. vychovatelka Krůpová
  • III.roč. – p. asistent pedagoga

2. STUPEŇ

Většina informací bude zveřejněna a detailně upřesněna zde po poradě 25.11.2020
Rozvrhy pro distanční výuku a prezenční výuku najdete zde:  distančníprezenční
Výuka u hodin po polední pauze u distanční výuky je vždy asynchronní nebo off-line.
Výuka jazyků a některých výchov je organizačně upravena.

Rozdělovník výuky ročníků

                                       DISTANČNÍ VÝUKA (doma)                PREZENČNÍ VÝUKA (ve škole)

týden 30.11. – 4.12.               6.ABC, 7ABC                                       8.ABC, 9AB

týden 7.12. – 11.12.               8.ABC                                                 6.ABC, 7ABC,  9AB

 

týden 14.12 – 18.12.              6.ABC, 7ABC                                       8.ABC, 9AB

týden 21.12 – 22.12.              8.ABC                                                 6.ABC, 7ABC,  9AB

Od 23.12.2020 do 1.1. – vánoční prázdniny

Některé organizační detaily budou uvedeny v jiných informačních materiálech, které budou následovat. Určité organizační situace (rozdělení a stěhování skupin, posuny časy odchodů na oběd, logistika příchodů a odchodů do a ze školy a jiné vyskytnuvší se situace budou dořešeny během porad nebo za pochodu při reálném provozu školy nařízeními zástupců obou stupňů.


ŠKOLNÍ KLUB

Z důvodů nemožnosti přizpůsobení výuky pokynům MŠMT je veškerá výuka školního klubu zrušena bez náhrady do odvolání.


ŠKOLNÍ JÍDELNA – STRAVOVÁNÍ

– žáci na prezenční výuce budou mít obědy přihlášeny automaticky

– žáci II. stupně na distanční výuce:

 • mohou si obědy také nahlásit buď přes E- obědy, nebo telefonicky
  na čísle: 571 757 215 – vždy den předem do 13 hod.
 • tito žáci nebudou mít obědy přihlášeny automaticky!!!
 • oběd si mohou vyzvednout pouze do jídlonosiče POUZE NA  NOVÉ ŠKOLE (Hlavní 70) v době od 11.45 hod do 12.15 hod.  /tuto dobu je nutné  z hygienických důvodů přesně dodržovat/
 • žákům, kteří se budou na distanční výuce střídat, budeme obědy automaticky přihlašovat a odhlašovat podle toho zda budou mít zrovna výuku ve škole /týká se 6., 7., 8. ročníků/

– v první den nemoci – je možno oběd vyzvednout, ale rodič jej dostane na talíř a sám si jej přendá do svého jídlonosiče na místě tomu určeném. Z bezpečnostních důvodů  /možnost popálení/ prosím neposílejte pro tyto obědy děti.

– zaměstnanci – všichni budou mít oběd přihlášen od 30.11.2020 automaticky, zrušit je možné telefonicky
na čísle: 571 757 215 , na terminálu ŠJ, nebo přes E-obědy    

– cizí strávníci/důchodci ¨- výdej pouze do jídlonosičů – obědy v době od 10.35 hod 11.10 hod

cizí strávníci stravující se běžně přímo ve ŠJ – oběd mohou odebírat pouze do jídlonosiče v době od 10.35 – 11.10 hod  /tuto dobu je nutno z hygienických důvodů striktně dodržovat/

E – obědy – fungují, ale např. na pondělí lze oběd přihlásit nebo odhlásit nejpozději v pátek do 13. hod . 


OSTATNÍ

Poděkování rodičům

Vážení rodiče !

Zdá se, že do předvánočního období vstupujeme s nadějí na zlepšení situace vzniklé ze šíření koronaviru. Nyní je možné říci, že se situace mění k lepšímu a dojde k zavedení prezenční výuky. Dopad opatření v poslední době převrátil běžnou praxi vzdělávání a přinesl nám nové a nečekané situace. Jejich zvládnutí by nebylo možné bez Vaší spolupráce, za kterou Vám děkujeme a které si velmi vážíme. Věříme v její další rozvíjení a vylepšování při další možné distanční výuce. Stejně tak ale doufáme, že naším společným odpovědným dodržováním preventivních pravidel se podaří dosáhnout stavu, kdy budeme moci opět navázat na trvalou, relativně běžnou docházku všech dětí do školy spojenou se standardním pojetím výuky. Nechejme si tuto cestu jako přání do budoucího, snad lepšího,  nového roku.

Za vedení školy Mgr. Tomáš Randýsek, statutární zástupce ředitele školy


Ujasnění hygienických pravidel

 • Stále jsou platná pravidla hygienických úřadů:
  • Škola se uklízí a dezinfikuje nad běžnou míru – uklízečky konají tuto činnost i během vyučovací části dne.
  • Osoby ve škole používají desinfekci, dodržují odstupy.
  • Platí zvláštní režimy provozu (větrání, omezení shlukování, homogenní skupiny, výdej jídla).
  • Nemocní (s respiračními chorobami) do školy nepatří (platí pro žáky i zaměstnance školy!).
  • Nemocný ve škole je izolován a předán rodičům.
  • Ve škole se nepohybuje osoba bez roušky – konfliktní osoby budou konfrontovány s názorem – „Respektujte fakt, že škola respektuje zákon“.
  • Platí pravidla pro případnou karanténu dle okolností nákazy.
  • Platí pravidla pro testování a zvláštní (telefonický) způsob pro komunikaci s lékařem v případě podezření na koronavirovou nákazu.
 • Vyučující dle situace větrají, snaží se přizpůsobit tempo a obsah výuky ztíženým podmínkám výuky s trvale nasazenou rouškou.
 • Dozory organizují větrání a regulaci pohybu o přestávkách, předpokládá se zrušení pobytu v prostorách skříněk u budovy Hlavní 70 – zde se žáci nepřezouvají a oblečení si berou s sebou do třídy, během přestávek žáci konzumují jídlo ve třídách – v tuto dobu nemají roušky.
 • Škola si klade za cíl působit na žáky „ideologicky“ v duchu toho, že pokud chtějí chodit do školy prezenčně, mají to ve svých rukách, resp. ve svém hygienickém chování. Př. místo objímání gesta, nesdílení svačin a láhví s pitím, rouška se nenosí jen ve škole – ochraňuje všude, biologická matematika šíření nákazy se nedá obejít „českou cestou“
 • TU zašlou informace ZZ/žákům/kyním elektronicky, vyučující v prvním dni výuky provedou jen souhrnné upřesnění a zápis do TK

Upozornění pro nošení roušek

Škola neposkytuje žákům roušky, v ojedinělých, naprosto výjimečných případech může poskytnout omezené množství ochranných roušek!

Škola plně respektuje nařízení o nošení roušek a zákonná ustanovení o ochraně zdraví ve smyslu vytváření podmínek k zamezení přenosu nakažlivé choroby ve veřejných budovách a prostorách. Z tohoto důvodu bude trvat na plnění úkonu nošení roušek všemi osobami, které se vyskytují v budovách školy. Případné sporné situace budou řešeny tak, aby v žádném případě nedošlo neplněním zákonných povinností k ohrožení práv a zdraví druhých osob a to, bude-li třeba, i za plné součinnosti všech orgánů umožňující toto vynucení!


Upozornění pro plnění distanční výuky

Prezenční i distanční výuka je povinná. Žák/žákyně, který/á má týden prezenční výuky a nebude ve škole z různých důvodů, musí být řádně omluven rodičem/zákonným zástupcem.  Neúčastí mu nevzniká nárok na zvláštní distanční výuku konanou v takovém týdnu. Individuálně budou řešeny pouze distanční výuky v odůvodněných případech schválených ředitelem školy a to pouze ze závažných zdravotních důvodů.

Žádosti rodičů o individuální vzdělávací plán dle ŠZ na přechodné období bude jednotlivě posuzováno dle žádosti podané rodiči /zákonným zástupcem řediteli školy.

 

V Zubří 25.11.2020                           

 

Vypracoval: Mikl Marek

 

Schválil a nařídil: Mgr. Tomáš Randýsek,

statutární zástupce ředitele školy    

 

 

 

Strašidla, co lechtají chodidla

a užírají povidla

Naše děti si poradí za každých okolností. Ani zamčené dveře školy jim nezabrání v děsuplných kulišárnách. Téma strašidlení uchopil každý za svůj oblíbený čarodějný roh.

Můžeme se nechat okouzlit obrázky a převleky – tady 

I básníci a hororutvůrci oprášili svůj talent.

HALLOWEEN (Adéla Mikulenková)

Halloween se blíží,

kostra na mě shlíží.

Kamarádí se i s dýni,

a už se ke mně plíží.

Beru nohy na ramena,

už jsem celá vystrašená.

Je to totiž hrozný den,

všechna strašidla jdou ven👻.

Venku je tma, strašidla straší (Kristýna Švecová)                                           

pomoc pomoc mamince naší. 

Vystrašíme strašidla, 

bude pokoj a povidla.

Sami se bojíme ale

 bojujem co umíme.

Díky naši mamince,

 žijeme jak v bavlnce.   

Potkal jsem u lesa strašidlo  (Kuba Randus)

uteklo přede mnou na bidlo. 

Bálo se asi víc než já,

volalo rychlejší vyhrává!

Strašidla (Kuba Mach)   

Půlnoc hodiny odbily, na půdě strašidla zlobily.

Lítaly, pískaly, houkaly, až tašky ze střechy padaly.

Kubík už procitl, otevřel očka,

máma mu řekla, že zlobí to kočka.

A na dobrou noc historky Alenky Opálkové, Míši Štěpána, Beáty Bolckové a Martina Kaly – tady.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 18.11.2020

Provoz školní jídelny od 18.11.2020 – informace:


 • žáci 1. a 2. třídy – budou mít obědy přihlášeny automaticky, stravují se ve výdejně na Školní 540 podle rozvrhu výuky / rozpisu ŠD.

 • žáci na distační výuce – si mohou obědy také nahlásit buď přes E – obědy, telefonicky na tel. čísle: 571 757 215 – vždy den předem do 13 hod., obědy nebudou mít přihlášeny automaticky!!! Oběd si mohou vyzvednout pouze do jídlonosiče a to na škole, na které se běžně  stravují:  
  • VÝDEJNA ŠKOLNÍ 540 (STARÁ ŠKOLA) v době od 12.00 hod. do 12.30 hod.
  • JÍDELNA HLAVNÍ 70 (NOVÁ ŠKOLA) v době do 12.00 hod. do 12.30 hod.

/ tyto doby se budou měnit s postupným nástupem žáků do škol – nutno sledovat/


 • zaměstnanci – kteří budou chtít odebírat oběd si ho nahlásí buď přes E – obědy,  telefonicky na čísle: 571 757 215 nebo od 16.11.2020 na terminálu ŠJ, výdej jídla v jídelně či výdejna,

 • cizí strávníci důchodci do jídlonosičů – obědy v době od 10.35 hod 11.05 hod. nahlásí se telefonicky na čísle: 571 757 215 do pondělí 16.11. do 13 hod

 • cizí strávníci stravující se běžně přímo ve ŠJoběd mohou odebírat pouze do jídlonosiče, v době od 10.35 – 11.20 hod –  tato doba se bude měnit s postupným nástupem dětí do škol – žádáme strávníky o pozornost při změnách.

Pozn.: Od 16.11.2020 budou fungovatE – obědy i terminál ŠJ.                                                                                   

INFORMACE – výuka 1.st od 18.11.2020

 • Od 18. 11. přechází 1. a 2. ročníky na výuku prezenční podle nového rozvrhu – zde
 
 • Ranní družina jen pro děti 1. a 2. ročníků je provozována takto:
  • od 6:30 – zajištěn dohled na žáky/kyněmi až do zahájení výuky
 • Odpolední družina bude probíhat v běžném čase s tím, že budou vytvořeny homogenní skupiny.
  • I.A – p. vychovatelka Davidová
  • I.B – p. vychovatelka Gašparová
  • II.A – p. vychovatelka Mgr. Vrátná
  • II.B – p. vychovatelka Krůpová
 • Žáci 1. a 2. ročníku mají obědy automaticky přihlášené.
 • Všichni žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou vlastní roušku a 1 roušku náhradní v aktovce.

INFORMACE – ORGANIZACE VÝUKY LISTOPAD 2020

Vedení školy dle předešlých instrukcí zveřejňuje následující informace pro měsíc listopad:

a) z důvodů nemoci ředitele školy přebírá funkci statutárního zástupce ředitele školy Mgr. Tomáš Randýsek

b) došlo k poradě pedagogických pracovníků a vedení školy, TU mají o závěrech informovat rodiče, pro vyloučení neprůkaznosti jsou obdobné informace uváděny zde:

 • Rozvrh – vzhledem k neměnnosti situace a opatření zůstává bez významných změn.  Dojde pouze k úpravě rozvrhu 6.B, úterý 6 hod. má trvale zeměpis Cábová. Dále je rozvrh rozšířen pro: Holubová VOZ (6.C, 8.C), Sikorová Ch (8.AB). Cábová z organizačních důvodů přebírá dočasně  Zem v 6.A a 6.C. Rozvrh 1.st beze změn. Rozvrh je možno nalézt zde.
 • Třídní schůzky – vzhledem k nastálé situaci schůzky proběhnou výhradně v elektronické podobě takto: ve dnech 16. – 19.11. obdrží rodiče od TU souhrnnou zprávu o prospěchu žáků/žákyň za 1. čtvrtletí, budou užity toliko kanály email nebo dmsoftware, bude umístěna anonce na web. Vyzýváme nekomunikující rodiče ke spolupráci se školou.
 • Klasifikace – vyučující poskytnou závaznou klasifikace (průkazná a systematická),  případné nesoulady budou řešeny  individuálně s vyučujícím elektronicky, byly nahlášeny možné stavy neprospěchu či výrazná zhoršení, tyto situace bude řešit po třídních schůzkách prokazatelně TU + vyučující + rodič+ žák/kyně oboustranným souborem opatření vedoucím k posílení aktivity a zlepšení prospěchu.
 • Jídelna – škola doufá v nějaký návrat žáků, sonduje zájem o stravování – k tomuto účelu sestavila dotazník zde . Žádáme tímto rodiče o spolupráci a brzké vyplnění.
 • SCIO – Ve školním roce 2020/21 je součástí vzdálené výuky i vzdálené testování vědomostí žáků 9.r., které je plně hrazeno z prostředků ZŠ Zubří. Toto proběhne 9.-12.11.2020 vždy od 10:35h formou on-line testů SCIO, které žáci provedou doma na své technice. K přístupu v zadaný termín bude sloužit jméno a heslo, které bude zasláno na email žáka v Office365 společně s dalšími organizačními pokyny. Rodiče žádáme o vyplnění „rodičovského dotazníku“ (aktivní po celou dobu od 9.-12.11., přístupové údaje jsou součástí informace pro Vaše dítě). Děkujeme za spolupráci a věříme, že i tento způsob testování přispěje k porovnání úrovně vědomostí žáků a bude k prospěchu jak škole, tak hlavně všem žákům. Za realizační tým SCIO-testování na ZŠ Zubří Mgr. Petra Barošová.
 • analýza stavu – škola prověřuje kvalitu vzdělávání, kontroluje docházku/aktivitu na distanční výuce, spolupracuje se všemi klienty formou distanční výuky, řeší individuálně problémy (zapůjčení techniky, absence, zdokonalování postupů a návyků distanční výuky). Má vytvořeny informační veřejně přístupné kanály, ve své systematické práci očekává oboustrannou spolupráci dle stanovených pravidel. V případě zjištění nedostatků či rozporů je připravena na danou informaci reagovat a řešit ji.

V Zubří, 4.11.2020  Mgr. Tomáš Randýsek, statutární zástupce ředitele školy

INSTRUKCE PRO RODIČE – OBDOBÍ 23.10. – 4.11.2020


Vážení rodiče, vedení školy vyhodnotilo první měsíc (říjen) povinné distanční výuky a přijalo následující opatření.
A) Třídní schůzky plánované na 3. a 5.11. jsou zrušeny. Předpokládá se jejich konání v měsíci listopadu podle vývoje nouzového stavu pro školy.

B) Škola zdůrazňuje rodičům povinnost účasti na výuce. Distanční výuka NEMUSÍ vždy probíhat on-line. Dle platných nařízení může mít,  a na naší škole má, tuto podobu :
– synchronní on-line (přímé spojení – žáci jsou v kontaktu s učitelem pomocí IT)
– asynchronní on-line (zadávání přes Office365, ale žáci nejsou v přímém kontaktu s učitelem, ten je však nachystaný pro podporu, žáci plní úkol např v prac. sešitu)
– off-line (složky – předávání materiálů v papírové podobě) – materiály jsou nachystány ve složkách tříd ve sborovnách školy 1. a 2.st – organizují ZŘŠ Randýsek 2.st a TU 1.st. Způsob výuky volí vyučující, jeho povinností je včas a srozumitelně informovat o výuce žáky, přičemž se vychází z platného rozvrhu pro období nouzového stavu – odkaz zde

C) Jelikož je výuka povinná, je nutno ji v případě zameškání omluvit. Aby nedošlo k nedorozuměním, škola znovu informuje o způsobu omlouvání:
a. Pokud žák/žákyně ví, že bude chybět, provedou rodiče omluvu předem.
b. Rodič (ne žák!) omlouvá neúčast elektronickou cestou dohodnutou s TU (email, dmsoftware. UPOZORNĚNÍ – modul omluvenka je sice funkční, ale škola jej zatím oficiálně nepoužívá, je lepší volit zprávy nebo emaily.
c. TU si průběžně ověřuje komunikací s rodiči absence a řeší je.
d. Celý proces omlouvání může trvat nejdéle do tří dnů po absenci.

D) Došlo ke změně školního řádu dodatkem, znění naleznete zde: školní řád – dodatek distanční výuka 2020

E) Pro určitou skupinu dětí (sourozenci, sociální potřeby, zvláštní vzdělávací potřeby) jsou k dispozici omezené počty tabletů na zapůjčení. Dohodněte se, prosím, s ZŘŠ svých stupňů – 2.st – Mgr. Randýsek 571658920, 1.st – paní Martinátová 571658320

F) V období 26.10. – 30.10. jsou prázdniny, výuka se nekoná v žádné podobě. Předpokládá se obnovení vzdálené výuky i po 02.11.2020, v tomto období (max. do středy 04.11.) budou rodiče prokazatelně a srozumitelně informováni o dalším průběhu organizace školního vzdělávání přes třídního učitele a školním webem (sekce rodiče a aktuality).

V Zubří, 23.10.2020

Vypracoval : Mikl Marek

Schválil Mgr. Tomáš Randýsek, statutární zástupce ŘŠ

OŠETŘOVNÉ PODZIM 2020

Žádáme rodiče ,aby si pozorně přečetli níže uvedený text, škola se již procesu žádosti o ošetřovné NEÚČASTNÍ – NEŽÁDEJTE NÁS, PROSÍM, O INFORMACE A SPOLUPRÁCI !

 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 – TISKOVÁ ZPRÁVA MPSV


S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.


V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.


Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.


Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?


Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

VZDÁLENÁ VÝUKA – INSTRUKCE

Obecné poučení:


1. stupeň

Rozvrh období od 02.11.2020 do 17.11.2020 zde : distanční rozvrh

Změna rozvrhu od 18.11.2020 zde: distanční_rozvrh_změna_18_11_2020

Změna rozvrhu od 30.11.2020 zde: prezenční rozvrh změna od 30.11.2020
 
Rozvrh  od 04.01.2021 – pro 1. – 2. roč. prezenční, pro 3. – 5. roč. distanční: rozvrh 1 st od 04 01 2021
 

 
Zpřesňující informace pro výuku 1.st od 18.11.2020 najdete zde.
 
Zpřesňující informace pro výuku 1.st od 30.11.2020 najdete zde
 
Zpřesňující informace pro výuku 1.st od 04.01.2021 najdete zde
 
Rodiče prosíme po dobu distanční výuky o komunikaci se svými třídními učiteli.
 

2. stupeň


Odkazy na staré rozvrhy :

 • říjnový 2020 původní rozvrh: zde.
 • říjnový 2020 distanční rozvrh : zde.

Další informace obdržíte nebo si vyžádejte u svého třídního učitele pro záležitosti třídy. Preferujte on-line komunikaci – email, dmsoftware. Děti a vyučující jsou v kontaktu přes Office365, dětem bude znám rozvrh a tento určuje tempo a časové vymezení výuky !

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole od 14.10.2020

 

Od středy 14.10. 2020 do 23. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 13.10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve vzdělávání (týká se obou stupňů škol i školní družiny). Vzdělávání bude probíhat distančním způsobem. Provoz školní jídelny (výdejny) bude přerušen. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny. V týdnu od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 žáci budou mít prodloužené podzimní prázdniny. Pravděpodobný návrat k běžné výuce by mohl být v pondělí 2. listopadu 2020. Doporučujeme sledovat sdělovací prostředky a informace na stránkách školy.

Plánované termíny konzultací s rodiči zůstávají prozatím beze změny:

úterý 3. listopadu 2020 – 2. stupeň (15.00 – 17.00)

čtvrtek 5. listopadu – 1. stupeň (14.30 – 16.30)

INFORMACE KORONAVIR OPATŘENÍ – OD 12.10. – DO 30.10.2020

 


Omezení provozu škol a školských zařízení

Od pondělí 12.10. 2020 do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8.10. 2020 omezuje provoz 2. stupně ZŠ a dochází k úpravám vzdělávání takto:

12.10 – 16.10. 2020

– 6. a 7. ročník – běžná výuka dle rozvrhu

– 8. a 9. ročník – distanční výuka (bez výchov)

19.10. – 23. 10. 2020

– 6. a 7. ročník – distanční výuka (bez výchov)

– 8. a 9. ročník – běžná výuka dle rozvrhu

V uvedené dny se:

– zakazuje osobní přítomnost žáků ve školním klubu

– zakazuje používání tělocvičny pro spolky a veřejnost

Od 26. 10. 2020 do 27. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání (žáci budou mít volno).

Poznámka: Výuka na 1. stupni ZŠ bude probíhat ve stejném režimu jako doposud (včetně činnosti školní družiny).

Informace ke stravování:

Žáci distanční výuky, kteří mají zájem o školní stravování (je nutno se přihlásit), se budou stravovat v vymezeném čase od 11:00 do 11:20. Platí od pondělí 12.10.2020

 

Země indiánů ve šk.družině

Ve dnech 5. – 8. října se děti všech oddělení školní družiny převtělily do indiánských kmenů Modré pírko, Letící oštěp, Ohnivý šíp a Válečný medvěd. ,, Indiáni“ získali plno informací o svém národu, vyrobili si indiánskou čelenku, bubnovali s náčelníkem kmene, zkusili si ulovit ryby, rozdělat oheň, zahráli si indiánské hry, stříleli z luku a dokázali rozluštit indiánské písmo. Počasí nám přálo, všichni si to moc užili. Foto ke shlédnutí ZDE.

Babky a vlčí stopy na zámku

Druháci vyjeli ze zaběhnutých kolejí až na zámek v Lešné. Jsou to totiž znamenití sběratelé hub a nemohli odolat zábavné interaktivní výstavě Není houba jako houba. A aby je v lese nic nepřekvapilo, přidali si ještě putování Po stopách velkých šelem. Rozšířili si své mykologické znalosti sedíce na obřích hřibech, odlili stopu vlka a nasáli zámecké mravy. Nahlédněte tady.                                                                                           

Předpokládáme, že naše obec bude sice celá rozrytá a plná zbohatlíků z prodeje lanýžů, ale okolo popelnic neuvidíte ze strachu před mlsnými medvědy ani smítko.

Projektový den ŠD

Ve dnech 29.9. – 2.10. proběhlo ve všech odděleních šk.družiny Pirátské odpoledne. Děti se dozvěděly spoustu informací o životě na moři, jak se řídí loď, zkusily si uvázat lodní uzel a s vyrobeným dalekohledem se vydaly soutěžit o “ pirátské dublony“. Na závěr odpoledne si děti mohly nakoupit,  za nasbírané dublony, drobné dárkové předměty v pirátském obchodě. Foto z akce ke shlédnutí ZDE.

Projektový den ve ŠD

Po půl roce jsme se konečně, v našich odděleních ŠD, opět pustili do projektů, které jsme měly pro žáky školních družin připravené. Ve dnech 17., 18. a 24., 25. září probíhal projektový den pod názvem: Bezpečně do školy aneb děti jako účastníci silničního provozu.

Žáci ŠD se dozvěděli mnoho nových a důležitých informací, které využijí při cestě do školy. Seznámili se se základními dopravními značkami, které se vyskytují kolem budovy školy. Nacvičili si, jak správně přecházet silnici, s čím se mohou setkat a jak správně se chovat na komunikaci. Vyzkoušeli si i správnou a bezpečnou jízdu na koloběžkách.  Foto zde:

 

 

Oznámení ŘŠ

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30. září 2020 dochází s účinností od 5. října 2020 do 18. října ke změnám ve vzdělávání žáků, kdy součástí vzdělávání nebude zpěv a sportovní činnosti (zákaz tělesné výchovy a sportovních činností se netýká 1. stupně ZŠ). Místo tělesné výchovy a sportovních činností bude probíhat náhradní způsob výuky, o kterém budou žáci předem informováni. Činnost školní družiny, školního klubu a školní jídelny zůstávají v neměnném režimu.

Respekt a my

V posledních dnech září si všechny třídy vyhradily čas na pozvednutí  sebevědomí, vzájemné podpory, úcty a ohleduplnosti. Aktivity k probuzení a vylepšení spolupráce vzal do svých rukou pan Zdeněk Zaoral se svým neohroženým pomocníkem Sorbonem. Tomu stačilo zavrčet a zjednal si pořádek bleskurychle; a to ani nemusel štěkat a cenit zuby:).

Doufejme, že počínaje říjnem poklesne počet kolizí a hádky proběhnou jen tiše, konstruktivně a se stejným cílem…dobrat se výsledku.

První důkazy jsou tady.

Už jsme taky začali

Školní rok se nám i ve školním klubu krásně rozjel, už máme přihlášeny všechny účastníky, jak na volnočasový klub o hodinových přestávkách, tak na zájmové kroužky. Opět je největší zájem o kroužky keramiky, Kuchaříka a Piccasa. Ve volném klubu si hrajeme stolní a kolektivní hry, které jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj žáka, trénujeme paměť, logiku, podporujeme sociální dovednosti a tvořivost. Rádi si povídáme, učíme se hru i odpočíváme. Zařazujeme sportovní a pobytové aktivity s využitím tělocvičny naši ZŠ a sportovního centra u nové ZŠ. Snažíme se utužovat kamarádský kolektiv mezi všemi dětmi, s důrazem na vzájemný respekt.

V Keramickém kroužku pro pokročilé začal projekt Šablony II. – Odborník ve výuce. Děti mají možnost pracovat s paní J. Šindlerovou a vyzkoušet si nové postupy při práci s keramickou hlínou.

Školní rok se tedy rozběhl vesele a my se už těšíme, co nám přinesou měsíce příští. 🙂

http://Malá ochutnácka- foto zde

S písničkou do nového dne

„Mějte krásný den! I s rouškou…“ Těmto větám určeným všem spolužákům a učitelům předcházela píseň. Zazněla několikrát ve čtvrtek 10. 9. ráno před novou školou z úst žáků dramatické výchovy. A proč? Jen tak, protože nás všechny čekal první den v rouškách, i když jen na chodbách. A den předtím odpoledne nás při opakování písně Protože to nevzdám, kterou jsme před půl rokem zkoušeli na pak zrušenou benefici, napadlo zazpívat ji všem na začátku těchto divných dnů…

Noví členové „dramaťáku“ se rychle připojili a bez trémy dotvořili svými sóly celkový výsledek. Spontánní akce jsou totiž nejlepší. Protože dokud se zpívá, je ještě všechno v pořádku.

Žáci DV a K. Gazdová

FOTKY a video ZDE